1600X520 Roedovre 21 Of 204

Værdigrundlag og regler

Mål og regler

På Rødovre Gymnasium ønsker vi at skabe et miljø med plads til mangfoldighed og personlig udfoldelse, både for elever og ansatte. Da vi er mange mennesker samlet i huset er der mange forskellige personligheder og holdninger. For at sikre et miljø, hvor alle trives, har vi på Rødovre Gymnasium opsat målsætning, værdigrundlag og regler som kan findes i menuen ovenfor.

Ordensregler for virtuel undervisning

Virtuel nødundervisning

Hvis man som hel klasse bliver hjemsendt i isolation med covid-19 pga. et større smitteudbrud i klassen, vil man få besked derom fra skolens ledelse. I dette tilfælde har man ret til at modtage virtuel undervisning.

Denne virtuelle undervisning kan have forskellige former og er afhængig af den enkelte lærers tilrettelæggelse af undervisning. Nogle lærere vil fx give konkrete arbejdsopgaver eller øvelser de hjemsendte elever skal løse på egen hånd og aflevere i slutningen af modulet, mens andre lærere vil oprette et google-meet og afvikle undervisningen synkront. Hold dig opdateret i lectio.

OBS: Er man hjemsendt i isolation med covid-19 som nær kontakt eller der kun er enkelte elever af en klasse, der er smittede med covid-19, har man ikke på samme måde ret til virtuel undervisning. I dette tilfælde foregår undervisningen fysisk på skolen for alle de ikke-smittede elever. 

Ordensregler for virtuel undervisning via Google Meet

Ved al virtuel undervisning skal man, ligesom ved almindelig undervisning, rette sig efter lærerens anvisninger og skolens almindelige ordensregler. Derudover gælder følgende regler for virtuel undervisning, medmindre læreren anviser andet:

- Kamera skal være tændt under hele undervisningen.
- Det er ikke tilladt at optage, tage screenshots eller lignende i forbindelse med virtuel undervisning.
- Mikrofonen skal være slukket når undervisningen går i gang.
- Man skal være undervisningsparat under hele den virtuelle undervisning.

Ved overtrædelse af ovenstående, betragtes det som brud på skolens ordensregler, og dette kan føre til sanktioner og/eller registrering af fravær for den virtuelle undervisning.

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi på RG

Formålet med antimobbestrategien på RG er generelt at forebygge mobning og at sikre en rettidig og systematisk opfølgning på mistanke eller indberetning om mobning.

Rødovre Gymnasiums værdigrundlag har fokus på en god omgangstone, ligeværdighed, rummelighed og respekt for både fællesskabet og forskelligheder. Gennem fokus på vores værdigrundlag sættes derfor samtidigt indirekte fokus på at forebygge mobning. Mobning opfattes som en overtrædelse af vores ordensreglers bestemmelse om,  at der skal udvises gensidig hensynstagen og hjælpsomhed på skolen, og mobning kan derfor sanktioneres efter bestemmelserne i ordensreglerne.

Personkonflikter er mobning når:
En eller flere personer systematisk og gentagne gange over længere tid udsætter en eller flere personer for en behandling, som opfattes personligt krænkende eller nedgørende.

Uenighed og modsatrettede interesser er en naturlig del af enhver gruppes dynamik. Det er måden hvorpå disse interesser bliver varetaget der kan føre til personkonflikter og mobning. Konstruktiv og hensynsfuld ageren i interessemodsætningsforhold ses af skolen som en væsentlig del af gymnasiets demokratisk dannelsesideal. Derfor er udgangspunktet for konfliktløsning altid dialog og mægling mellem de involverede parter. Uenigheder kan godt bestå, men skal behandles i en respektfuld og ligeværdig tone.

For at forebygge mobning arbejder gymnasiet på
At der sættes fokus på værdigrundlaget i forbindelse med den generelle adfærd på skolen.

At introduktionen til 1. g´ere har fokus på gensidig tolerance og respekt, samt at undgå mobning på de sociale medier.

At digital dannelse er en integreret del af undervisningen og ministeriets etiske kodeks for digital adfærd introduceres for alle elever.

At styrke fællesskabsfølelsen, og skabe stærkere sociale relationer gennem arbejdet med klasserumskultur og sociale arrangementer.

At bruge elevtrivselsundersøgelser (ETU) og APV ‘en som indikatorer på generel trivsel og dermed også mobning. Opfølgningsplanerne på ETU og APV anses derfor som en del af det forebyggende arbejde i forhold til trivsel, herunder mobning på skolen som helhed.

Hvis der skulle forekomme mobning eller mistanke om mobning gælder følgende retningslinjer
Ved mistanke om mobning eller henvendelser om mobning opfordres den vidende part kraftigt til at videregive sin viden til studievejleder, arbejdsmiljørepræsentant eller en ledelsesperson.

Enhver henvendelse til ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant eller studievejleder om mobning behandles fortroligt, og der skal iværksættes en undersøgelse af sagen, evt. ved at bringe sagen videre til ledelsen, som derefter overtager forpligtelsen.

De involverede parter, f.eks. elever, medarbejdere, klasser, studievejleder, klassens lærere, ledelse, forældre og politi vil blive inddraget i sagsbehandlingen alt efter dens indhold og omfang. Hvis eleverne er under 18 år, har skolen ret til at involvere forældrene.

Der tilstræbes en dialogorienteret sagsbehandling. Hvis mægling og dialog mellem de involverede parter ikke giver en tålelig situation, træder ordensreglernes sanktionsmulighed i gang.

Klagemuligheder
Hvis en elev eller ansat finder, at skolen ikke har reageret ordentligt i henhold til denne strategi på indberetninger om mobning, kan der klages til

Klageinstans Mod Mobning

Blommevej 40

8930 Randers NØ

klageinstans@dcum.dk

Endelig godkendt på bestyrelsesmødet  12.marts 2018

Målsætning og værdigrundlag

Målsætning og værdigrundlag

Rødovre Gymnasium er en velfungerende, fordomsfri, åben og fleksibel institution, der prioriterer et højt fagligt niveau, et godt samarbejdsklima, og en god omgangstone mellem alle på skolen.

Vi arbejder for:
- Faglige og personlige udfordringer til alle, både elever og medarbejdere
- Ligeværdighed og rummelighed – respekt for forskelligheder, også de andres
- Medindflydelse og medansvar på alle niveauer
- En tidssvarende skole med respekt for fællesskabet og traditionerne

Rødovre Gymnasiums mission er at uddanne, almendanne og motivere de unge til livslang læring. Skolen prioriterer et aktivt og udfordrende undervisningsmiljø i æstetiske fysiske rammer, der fremmer arbejdsglæde, nysgerrighed og motivation. Pædagogisk nytænkning og forsøgsarbejde skaber sammen med lærernes faglige og personlige udvikling fundamentet for undervisning af høj kvalitet. Et bredt udbud af faglige og sociale efter-skoletids-aktiviteter bidrager til et dynamisk undervisningsmiljø.

Vores mål er, at alle elever skal udnytte deres potentiale fuldt ud gennem deres aktive deltagelse i undervisningen og dermed opnå den bedst mulige studentereksamen samt inspireres til videre uddannelse. I en foranderlig verden uden entydige svar skal eleverne kunne opsøge viden, fortolke komplekse problemstillinger og træffe kvalificerede valg. De skal kunne handle som selvstændige individer og i samarbejde med andre. Gennem fri meningsudveksling forberedes de til medbestemmelse og medansvar i samfundet.

På Rødovre Gymnasium prioriteres et arbejdsmiljø, hvor ansvar uddelegeres, og hvor der er plads til refleksion og erfaringsudveksling. Den enkelte medarbejders kompetenceudvikling prioriteres, for at alle kan samarbejde om skolens mål, mission og værdigrundlag.

Vedtaget af bestyrelsen på RG 2014

Mødepligtsregler

Mødepligtsregler

Orientering for Rødovre Gymnasiums lærere og elever
For at sikre, at en studentereksamen har et rimeligt niveau, er der mødepligt til planlagt undervisning både på og uden for skolen, og de skriftlige opgaver skal afleveres. Det betyder at man skal møde til undervisningen, medmindre man er forhindret af helbredsmæssige årsager eller ved borgeligt ombud. Ved fravær forstås manglende tilstedeværelse ved planlagt skoleaktivitet.

Registrering
Lærerne er forpligtet til at registrere fremmødet efter hvert modul på Lectio. Ved udgangen af hver måned går rektor og studievejlederne fraværet igennem. Eleverne kan se deres fravær elektronisk ved brug af deres password. Hvis en elev mener, at der er fejl i registreringen, henvender vedkommende sig til faglæreren. Hvis læreren er enig i dette, korriger læreren registreringen

Hvis en elevs fravær skyldes ”andet skolearbejde” f.eks. idrætsstævner, skoleteater, elevrådsmøde, individuel studievejledning m.m. skal eleven notere det i feltet ”årsag til fravær”. Ved borgerligt ombud henvender eleven sig til kontoret med dokumentation. Dette vil alt sammen indgå i vurderingen af det samlede fravær.

Skriftlige arbejder og skriftlige forsømmelser
Klassens lærere koordinerer aflevering af skriftlige arbejder, som har tilknyttet elevtid. Placeringen af afleveringer planlægges i klassen/på holdet med udgangspunkt i læreplanerne, og inkluderer termins- og årsprøver. Den årlige elevtid tillagt de enkelte fag fremgår af Lectio.

Eleverne har pligt til at aflevere alle opgaver elektronisk i Lectio til tiden. Hvis en elev ikke afleverer en skriftlig opgave til tiden, registreres den automatisk som manglende i Lectio. Det er lærerens pligt at holde styr på aftaler med eleverne om afleveringstidspunkter og registrering. Det registrerede skriftlige fravær kan ikke reduceres resten af skoleåret. I ganske særlige tilfælde kan rektor give dispensation for afleveringsfristen og fastsætte en ny og endelig afleveringsdato.

Konsekvenser af skriftlige forsømmelser
Ved højt skriftligt fravær kan eleven blive pålagt at møde en til to gange om ugen i Studiecafeen kl. 14.00 – 16.45, således at fremtidigt skriftligt fravær undgås. Hvis eleven fortsat forsømmer de skriftlige opgaver, kan eleven ikke indstilles til eksamen på normale vilkår.

Sygdom og lignende
Ved længerevarende sygdom (en uge og derover) bedes man ringe til skolen, og man kan blive bedt om at komme med dokumentation. Evt. sygeundervisning etableres i samråd med studievejlederen. I tilfælde af megen sygdom vil der være mulighed for at tage hensyn til dette ved indstilling til eksamen. Eleverne opfordres til at tale med studievejlederen, hvis der er andre forhold, som de mener bør få indflydelse på indstillingen.

Indstilling til eksamen
Ved at opfylde mødepligtsbestemmelserne optjener eleven rabat i form af eksamen i færre fag. Det kaldes at blive indstillet til eksamen på almindelige vilkår. Hvis eleven forsømmer sin mødepligt i et enkelt eller flere fag, indkaldes eleven normalt i første omgang til en samtale med studievejlederen. Hvis eleven fortsætter med at forsømme, vil vedkommende modtage et skriftligt varsel og blive indkaldt til en samtale hos skolens ledelse. Elever modtager et varsel, hvis de har for mange skriftlige forsømmelser og/eller for meget fysisk fravær. Samtale og varsel skulle gerne føre til, at eleven ændrer adfærd, så vedkommende undgår yderligere sanktioner.

Indstilling til eksamen og oprykning
De mulige sanktioner ved fortsat stort fravær efter samtale og varsel er:

- Overførsel til status som ikke-studieakiv og dermed tab af retten til SU
- Henvisning til at aflægge obligatorisk eksamen i et eller flere fag på det pågældende klassetrin; samtidig bortfalder årskarakterer
- Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag.
- Overførsel til selvstuderende (jvf. Gymnasielov)
- Bortvisning fra skolen

En elev på særlige vilkår har fortsat pligt til at følge undervisningen og aflevere de skriftlige opgaver. Fortsætter forsømmelserne, bliver eleven bortvist fra skolen. Hvis bortvisningen sker i 2.g, kan eleven tilmelde sig eksamen som selvstuderende i de afsluttende fag. En sådan elev kan ikke automatisk fortsætte i næste klasse, men må tage året om. Hvis bortvisningen sker i 3.g, kan eleven tage en fuld studentereksamen som selvstuderende.

Desuden gælder det, at hvis en elev har et gennemsnit på under 2, har rektor mulighed for at nægte den pågældende oprykning til næste klassetrin.

Afgørelse og besked om indstilling til eksamen
Den endelige afgørelse træffes af rektor. Der er ingen bestemte tidsfrister for afgørelsen, som kan træffes i løbet af skoleåret helt frem til sidste skoledag. Den bliver meddelt eleven personligt (samt i brev til forældrene, hvis eleven er under 18 år) og bekendtgjort for lærerne ved opslag.

Opdateret Juni 2016

Peter Ditlev Olsen

Rektor

Studie - og ordensregler

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler på RG
Ordensreglerne gælder for alle der færdes på Rødovre Gymnasium og gymnasiets område. Alle der færdes på området, skal rette sig efter anvisninger fra de ansatte, og det er alene op til ledelsen at vurdere, om en person har legitime grunde til at være på området.

Rødovre Gymnasiums værdigrundlag har fokus på en god omgangstone, ligeværdighed, rummelighed og respekt for både fællesskabet og forskelligheder, og livet på skolen, og uden for skolen. Da adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet, skal den være præget af gensidig hensyntagen, tolerance og hjælpsomhed imellem alle der færdes på skolen. Dette gælder også færden på internettet og de sociale medier.

Der er en fælles forpligtigelse til at holde skolen ren og pæn, specielt er der fællesoprydning i kantinen og efter skolens fester. Klasselokaler, faglokaler, kantineområde m.v. skal efterlades i ryddelig stand. (Jf. opslag i klasserne). Forsætlig beskadigelse af skolens ejendele og bygninger, kunstværker og inventar medfører erstatningskrav. Dette gælder både til hverdag og til fester. Skolen kan ikke påtage sig ansvar for værdigenstande og rede penge, som eleverne har med i skole. Evt. tyveri skal meldes til elevernes egen forsikring. I særlige tilfælde er det muligt at deponere værdigenstande på kontoret.

Samfundets almindelige regler, herunder regler om  lyd- og billedoptagelse, gælder også på skolen. Euforiserende stoffer, tyveri, vold, hærværk, samt spil om penge er forbudt på skolens område. Ifølge gældende lov er rygning ikke tilladt på skolens matrikel, hverken for elever eller ansatte. Ifølge dansk lov sidestilles E-cigaretter med almindelige cigaretter.

Der må ikke indtages alkohol, lattergas eller lign. på skolens område, i skoletiden og i forbindelse med undervisning, ligesom det ikke er tilladt at møde i påvirket tilstand. I særlige tvivlstilfælde kan skolen kræve en alkoholtest eller en test for andre rusmidler. Alkohol er tilladt ved særlige arrangementer. Der må ikke medbringes drikkevarer af nogen art til fester og cafeer. Besiddelse og salg af hårde stoffer opfattes som en grov overtrædelse af ordensreglerne og kan føre til bortvisning uden forudgående advarsel.

Ifølge “lov om røgfrie miljøer” er rygning forbudt på skolens matrikel, derudover er rygning og brug af tobakssurrogater eller urtebaseret rygeprodukter ikke tilladt i skoletiden, uanset lokalitet. For ansatte gælder forbuddet dog kun i et eksplicit nærområde af skolen definereti skolens personalepolitik. Sociale arrangementer, ekskursioner og studieture med elevdeltagelse arrangeret af skolen opfattes som skoletid.

Skolens sanktionspolitik på misbrugsområdet har som formål at afhjælpe misbrug frem for at straffe misbruger. Derfor vil konsekvenserne af overtrædelser af ordensreglerne inden for misbrugsområdet umiddelbart være dialog om mulig afvænning, Ved gentagne eller grove overtrædelser bliver konsekvenserne mundtlig advarsel, skriftlig advarsel, bortvisning i kort tid og kan ende med permanent bortvisning.

Mobiltelefoner skal være slukkede i undervisningstiden, med mindre andet aftales. Mobiltelefon må ikke benyttes ved prøver og eksaminer. Den skal derfor være slukket og uden for rækkevidde under prøver og eksamener evt. ved at aflevere den til en vagthavende lærer. Skolen påtager sig intet ansvar for telefonen.

Gentagen brug af telefon eller computer i undervisningen trods en lærers henstilling om at lade være, berettiger læreren til at konfiskere apparatet til undervisningen er forbi. Gentagne tilfælde af konfiskeret telefon skal læreren indberette til den ansvarlige årgangsleder.

Elever må under prøver ikke benytte uretmæssige hjælpemidler herunder kommunikation med omverdenen. Skolen kan konfiskere en telefon eller en computer for at kontrollere, om den er misbrugt til snyd. Kontrol for snyd kan ske ved stikprøvekontrol eller ved konkret mistanke. Et konfiskeret apparat skal udleveres, når undersøgelsen er overstået, dog altid senest efter 3 arbejdsdage. Skolen kan forlange, at en elev skriver en prøveopgave på en af skolens computere. Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre udelukkelse fra et enkelt arrangement, fra undervisningen i en periode eller bortvisning fra skolen. En sådan udelukkelse registreres som fravær.

Rektor vurderer i det enkelte tilfælde, hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes.  Se desuden Gymnasiebekendtgørelsen § 15 og for 1.g.´s vedkommende Bekendtgørelse om Studie- og Ordensregler § 7.

Mødepligtsbestemmelser:

Der er mødepligt til planlagt undervisning både på og uden for skolen, og de skriftlige opgaver skal afleveres. Det betyder at man skal møde til undervisningen, medmindre man er forhindret af helbredsmæssige årsager eller ved borgerligt ombud. Ved fravær forstås manglende tilstedeværelse ved planlagt skoleaktivitet. Eleverne skal holde sig orienteret om skolens aktiviteter, herunder undervisningens placering, og skriftlige opgaver på Lectio. Eleverne skal reagere på beskeder fra skolen på Lectio.

Man skal deltage aktivt i undervisningen. Det indebærer, at elever skal forberede sig, medbringe det materiale, læreren har specificeret, og følge lærerens anvisning til at deltage i de aktiviteter, der hører til undervisningen. Hvis en elev ikke følger lærerens anvisning, opfattes det som en overtrædelse af ordensreglerne og eleven kan bortvises fra den pågældende undervisningsaktivitet; bortvisningen tæller som fravær.

Registrering af fravær
Lærerne er forpligtet til at registrere fremmødet efter hvert modul på Lectio. Årgangsledere og studievejlederne overvåger fraværet. Eleverne kan se deres fravær elektronisk i Lectio. Hvis en elev mener, at der er fejl i registreringen, henvender vedkommende sig til faglæreren. Hvis læreren er enig i dette, korriger læreren registreringen. Elever skal angive årsag til hvert fraværsmodul, der er registreret.

Hvis en elevs fravær skyldes ”andet skolearbejde” f.eks. idrætsstævner, skoleteater, elevdemokratiske aktiviteter, individuel studievejledning m.m. skal eleven notere det i feltet ”årsag til fravær”. Ved borgerligt ombud henvender eleven sig til kontoret med dokumentation. Dette vil alt sammen indgå i vurderingen af det samlede fravær. Elevens faglige standpunkt indgår i vurderingen af, om elevens fravær til principielt acceptable aktiviteter i det konkrete tilfælde er for højt og skal mindskes.

Både fravær grundet “forsvarets dag” og borgerligt ombud registreres som fravær, og elever kan søge forsvaret om udsættelse af “forsvarets dag”.

Skriftlige arbejder og skriftlige forsømmelser

Eleverne har pligt til at aflevere alle skriftlige afleveringsopgaver elektronisk i Lectio til tiden. Hvis læreren også beder om en opgave på papir eller i google, skal eleven uploade i Lectio alligevel; helst opgaven, og ellers et dokument, hvor elevens navn og aftalen med læreren er beskrevet. Hvis en elev ikke afleverer en skriftlig opgave til tiden, registreres den automatisk som manglende i Lectio. Hvis eleven afleverer en manglende opgave efter tidsfristen, kan læreren vælge at fjerne fraværsregistreringen, hvis læreren skønner, at det giver et mere retvisende billede af elevens reelle studieaktivitet at fjerne fraværet. I særlige tilfælde kan rektor give dispensation for afleveringsfristen og fastsætte en ny og endelig afleveringsdato.

Snyd med skriftlige opgaver: Hvis en elev afleverer en opgave, som han/hun ikke selv har skrevet (f.eks. er hentet på nettet) eller delvis ikke selv har skrevet, er dette en ulovlig handling (Opgaver, hvor der er citeret uden kildeangivelse falder inden for denne kategori). Opgaven kan betragtes som ikke afleveret, faglæreren har ret – men ikke pligt – til at forlange en ny opgave. Faglæreren meddeler snyderiet til rektor, som evt. indkalder eleven til en samtale. Ved denne samtale gives evt. en skriftlig advarsel (evt. forbundet med karantæne i en til flere dage). Ved gentagelse af snyd kan rektor give eleven enten karantæne (hvis dette disciplinærmiddel ikke allerede har været benyttet), eller rektor kan bortvise eleven for altid. Dette gælder det daglige skriftlige arbejde. Snyd ved skriftlige eksaminer er beskrevet i eksamensbekendtgørelserne.

Længerevarende sygdom og lignende
Ved længerevarende sygdom (en uge og derover) eller i forbindelse med prøver og eksaminer bedes man ringe til skolen, og man kan blive bedt om at komme med dokumentation. Evt. sygeundervisning etableres i samråd med studievejlederen. I tilfælde af megen sygdom vil der være mulighed for at tage hensyn til dette ved indstilling til eksamen. Eleverne opfordres til at tale med studievejlederen, hvis der er andre forhold, som de mener bør få indflydelse på indstillingen.

Konsekvenser af forsømmelser
For at kunne indstille elever til eksamen kan skolen vælge at forpligte eleven til obligatorisk deltagelse i aktiviteter, der forebygger fremtidig overtrædelse, eller som fører til afvikling af eksisterende skriftligt fravær. Sådanne aktiviteter kan ligge udenfor normal skoletid, også lørdag, og elever med højt fravær kan pålægges at møde op, med et rimeligt varsel.

Hvis eleven forsømmer sin mødepligt i ét eller flere fag, indkaldes eleven normalt til en samtale med studievejlederen. Hvis eleven fortsætter med at forsømme, vil vedkommende modtage et skriftligt varsel og blive indkaldt til en samtale hos skolens ledelse. Elever modtager et varsel, hvis de har for mange skriftlige forsømmelser og/eller for meget fysisk fravær. Samtale og varsel skulle gerne føre til, at eleven ændrer adfærd, så vedkommende undgår yderligere sanktioner.

De mulige sanktioner ved overtrædelser af studie og ordensreglerne efter samtale og varsel er:

- Overførsel til status som ikke-studieakiv og dermed tab af retten til SU
- Obligatorisk deltagelse i aktiviteter, der forebygger fremtidig overtrædelse af reglerne
- Henvisning til at aflægge eksamen i et eller flere afsluttende fag på det pågældende klassetrin; samtidig bortfalder årskarakterer i de pågældende fag
- Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag i det pågældende skoleår
- Overførsel til status som selvstuderende uden ret til at følge undervisning (jvf. Gymnasielov)
- Bortvisning fra skolen, midlertidigt eller permanent

I særligt grove tilfælde kan en elev pålægges sanktioner uden varsel.

En elev, der er pålagt en sanktion, har fortsat pligt til at følge undervisningen og aflevere de skriftlige opgaver, medmindre eleven bortvises eller overføres til selvstudie. Fortsætter forsømmelserne, bliver eleven bortvist fra skolen. Hvis bortvisningen sker i 2.g, kan eleven tilmelde sig eksamen som selvstuderende i de afsluttende fag, men har ikke retskrav på at fortsætte på skolen i det kommende skoleår. Hvis bortvisningen sker i 3.g, kan eleven tage en fuld studentereksamen som selvstuderende. Desuden gælder det, at hvis en elev har et gennemsnit på under 2, har rektor mulighed for at nægte den pågældende oprykning til næste klassetrin.

Afgørelse og besked om indstilling til eksamen
Den endelige afgørelse træffes af rektor. Der er ingen bestemte tidsfrister for afgørelsen, som kan træffes i løbet af skoleåret helt frem til sidste skoledag. Den bliver meddelt eleven personligt (samt i brev til forældrene, hvis eleven er under 18 år) og bekendtgjort for lærerne ved opslag.

Afgørelser truffet af skolen med henvisning til disse ordensregler, der fører til sanktioner, kan man klage over. Klagevejledning fås ved anmodning ved henvendelse til skolen. Det skal nævnes her, at klager normalt ikke har opsættende virkning.

Peter Ditlev Olsen

Rektor

Godkendt af Bestyrelsen 17/6-2021

CYY03175

Bliv elev

Vi tilbyder et dynamisk studie- og ungdomsmiljø med en stribe frivillige eftermiddagsaktiviteter, der gør det muligt at dyrke dine interesser.

Læs mere