1600X520 Roedovre 21 Of 204

Værdigrundlag og regler

Mål og regler

På Rødovre Gymnasium ønsker vi at skabe et miljø med plads til mangfoldighed og personlig udfoldelse, både for elever og ansatte. Da vi er mange mennesker samlet i huset er der mange forskellige personligheder og holdninger. For at sikre et miljø, hvor alle trives, har vi på Rødovre Gymnasium opsat målsætning, værdigrundlag og regler som kan findes i menuen ovenfor.

Målsætning og værdigrundlag

Målsætning og værdigrundlag

Rødovre Gymnasium er en velfungerende, fordomsfri, åben og fleksibel institution, der prioriterer et højt fagligt niveau, et godt samarbejdsklima, og en god omgangstone mellem alle på skolen.

Vi arbejder for:
- Faglige og personlige udfordringer til alle, både elever og medarbejdere
- Ligeværdighed og rummelighed – respekt for forskelligheder, også de andres
- Medindflydelse og medansvar på alle niveauer
- En tidssvarende skole med respekt for fællesskabet og traditionerne

Rødovre Gymnasiums mission er at uddanne, almendanne og motivere de unge til livslang læring. Skolen prioriterer et aktivt og udfordrende undervisningsmiljø i æstetiske fysiske rammer, der fremmer arbejdsglæde, nysgerrighed og motivation. Pædagogisk nytænkning og forsøgsarbejde skaber sammen med lærernes faglige og personlige udvikling fundamentet for undervisning af høj kvalitet. Et bredt udbud af faglige og sociale efter-skoletids-aktiviteter bidrager til et dynamisk undervisningsmiljø.

Vores mål er, at alle elever skal udnytte deres potentiale fuldt ud gennem deres aktive deltagelse i undervisningen og dermed opnå den bedst mulige studentereksamen samt inspireres til videre uddannelse. I en foranderlig verden uden entydige svar skal eleverne kunne opsøge viden, fortolke komplekse problemstillinger og træffe kvalificerede valg. De skal kunne handle som selvstændige individer og i samarbejde med andre. Gennem fri meningsudveksling forberedes de til medbestemmelse og medansvar i samfundet.

På Rødovre Gymnasium prioriteres et arbejdsmiljø, hvor ansvar uddelegeres, og hvor der er plads til refleksion og erfaringsudveksling. Den enkelte medarbejders kompetenceudvikling prioriteres, for at alle kan samarbejde om skolens mål, mission og værdigrundlag.

Vedtaget af bestyrelsen på RG 2014

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi på RG

Formålet med antimobbestrategien på RG er generelt at forebygge mobning og at sikre en rettidig og systematisk opfølgning på mistanke eller indberetning om mobning.

Rødovre Gymnasiums værdigrundlag har fokus på en god omgangstone, ligeværdighed, rummelighed og respekt for både fællesskabet og forskelligheder. Gennem fokus på vores værdigrundlag sættes derfor samtidigt indirekte fokus på at forebygge mobning. Mobning opfattes som en overtrædelse af vores ordensreglers bestemmelse om,  at der skal udvises gensidig hensynstagen og hjælpsomhed på skolen, og mobning kan derfor sanktioneres efter bestemmelserne i ordensreglerne.

Personkonflikter er mobning når:
En eller flere personer systematisk og gentagne gange over længere tid udsætter en eller flere personer for en behandling, som opfattes personligt krænkende eller nedgørende.

Uenighed og modsatrettede interesser er en naturlig del af enhver gruppes dynamik. Det er måden hvorpå disse interesser bliver varetaget der kan føre til personkonflikter og mobning. Konstruktiv og hensynsfuld ageren i interessemodsætningsforhold ses af skolen som en væsentlig del af gymnasiets demokratisk dannelsesideal. Derfor er udgangspunktet for konfliktløsning altid dialog og mægling mellem de involverede parter. Uenigheder kan godt bestå, men skal behandles i en respektfuld og ligeværdig tone.

For at forebygge mobning arbejder gymnasiet på
At der sættes fokus på værdigrundlaget i forbindelse med den generelle adfærd på skolen.

At introduktionen til 1. g´ere har fokus på gensidig tolerance og respekt, samt at undgå mobning på de sociale medier.

At digital dannelse er en integreret del af undervisningen og ministeriets etiske kodeks for digital adfærd introduceres for alle elever.

At styrke fællesskabsfølelsen, og skabe stærkere sociale relationer gennem arbejdet med klasserumskultur og sociale arrangementer.

At bruge elevtrivselsundersøgelser (ETU) og APV ‘en som indikatorer på generel trivsel og dermed også mobning. Opfølgningsplanerne på ETU og APV anses derfor som en del af det forebyggende arbejde i forhold til trivsel, herunder mobning på skolen som helhed.

Hvis der skulle forekomme mobning eller mistanke om mobning gælder følgende retningslinjer
Ved mistanke om mobning eller henvendelser om mobning opfordres den vidende part kraftigt til at videregive sin viden til studievejleder, arbejdsmiljørepræsentant eller en ledelsesperson.

Enhver henvendelse til ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant eller studievejleder om mobning behandles fortroligt, og der skal iværksættes en undersøgelse af sagen, evt. ved at bringe sagen videre til ledelsen, som derefter overtager forpligtelsen.

De involverede parter, f.eks. elever, medarbejdere, klasser, studievejleder, klassens lærere, ledelse, forældre og politi vil blive inddraget i sagsbehandlingen alt efter dens indhold og omfang. Hvis eleverne er under 18 år, har skolen ret til at involvere forældrene.

Der tilstræbes en dialogorienteret sagsbehandling. Hvis mægling og dialog mellem de involverede parter ikke giver en tålelig situation, træder ordensreglernes sanktionsmulighed i gang.

Klagemuligheder
Hvis en elev eller ansat finder, at skolen ikke har reageret ordentligt i henhold til denne strategi på indberetninger om mobning, kan der klages til

Klageinstans Mod Mobning

Blommevej 40

8930 Randers NØ

klageinstans@dcum.dk

Endelig godkendt på bestyrelsesmødet  12.marts 2018

Studie - og ordensregler

På Rødovre Gymnasium gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er vedtaget på baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019).

Alle elever og ansatte på Rødovre Gymnasium er orienteret om regelsættet, som også er offentligt tilgængeligt på institutionens hjemmeside.

 

1. Studieregler

På Rødovre Gymnasium gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

 1. Du skal møde til tiden og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver din fysiske tilstedeværelse. Det gælder uanset om undervisningen foregår på eller uden for Rødovre Gymnasiums område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v. 
 2. Du skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.
 3. Ved længerevarende sygdom skal du kontakte skolen (kontoret og din studievejleder).
 4. Ved kortere sygdom skal du angive fraværsårsagen i Lectio 
 5. Du skal møde forberedt til undervisningen og medbringe de nødvendige materialer.
 6. Du skal læse og besvare beskeder i Lectio eller i din rgnet-mail.
 7. Mobiltelefoner og sociale medier må ikke benyttes eller på anden måde forstyrre i undervisningstiden, medmindre læreren giver tilladelse.
 8. Mobiltelefoner må under ingen omstændigheder benyttes til prøver og eksaminer, hverken direkte eller som hotspot. 
 9. Du skal aflevere dine skriftlige besvarelser af opgaver til tiden i Lectio, eller via den platform som din lærer har anvist.
 10. Du må ikke snyde eller på anden vis aflevere skriftlige besvarelser, du ikke selv har udarbejdet. Se også pkt. I.  
 11. Du skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver og lignende.
 12. Du må ikke foretage snyd og/eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at du selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse.

 

Overordnet gælder, at alt fravær er ulovligt medmindre det er begrundet i elevens opfyldelse af sine forpligtelser efter lovgivningen, for eksempel deltagelse i Forsvarets Dag eller varetagelse af et borgerligt ombud eller at fraværet er begrundet i deltagelse i elevdemokratiske møder og lignende i f.eks. elevråd, andre råd osv, der ikke er sidestillet med undervisningen. 

Særlige normer om elevernes studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse

Rødovre Gymnasium kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

Rødovre Gymnasium kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder, når der er behov for en lægeerklæring som anden relevant dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften til den af institutionen anmodede lægeerklæring.

 

2. Ordensregler

Elever på Rødovre Gymnasium skal altid overholde almene normer for god orden og samvær og sikre respektfulde relationer, eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens ansatte, ledelsen og bestyrelsen. Herudover har eleverne pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

På Rødovre Gymnasium gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

 1. Du skal bruge institutionens undervisningssprog som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.
 2. Du skal udøve samvær og adfærd uden støj, larm og lignende, både i klasserummet og på fællesarealer.
 3. Du skal bruge institutionens lokaler, arealer, faciliteter og inventar med omtanke og respekt, og du skal efterlade dem i ordentlig og opryddet stand.
 4. Du må ikke mobbe eller på anden vis krænke andre elever eller ansatte på institutionen. Det gør sig gældende både fysisk på institutionen, på sociale medier og i fritiden. 
 5. Du må ikke optræde voldeligt eller truende over for andre på institutionen. Ved særligt grove overtrædelser af dette kan sanktioner iværksættes uden forudgående varsel. 
 6. Du må ikke foretage lyd- og billedoptagelser (herunder videreformidling/deling heraf) af en anden elev eller ansat på skolen. Dog kan en lærer eller ansat  give tilladelse til, at der i nogle situationer må foretages optagelser. I sådanne tilfælde kræves udtrykkeligt samtykke fra dem, der deltager på optagelsen. 
 7. Rygning og brug af tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter er ikke tilladt i skoletiden, uanset om du er på eller uden for Rødovre Gymnasiums område. Det gælder også til fester, sociale arrangementer, ekskursioner, studieture m.v.
 8. Du må ikke indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i skoletiden. (der kan dispenseres for alkohol i forbindelse med gymnasiefester)
 9. Du må ikke tilskynde eller påvirke til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd.  Herunder gælder det, at du ikke må fremme social kontrol af andre elever.

Elevadfærd uden for institutionen

Ordensreglerne omfatter også elevernes adfærd uden for institutionen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på Rødovre Gymnasium.

 

3. Procedure for institutionens indgriben over for elevers overtrædelse af reglerne

Udgangspunktet for Rødovre Gymnasiums indgriben over for elever, der overtræder reglerne eller har fravær og forsømmelser, er, at eleven gennem en ordentlig og respektfuld behandling skal anvises, hvilke konkrete adfærdsændringer, der er nødvendige for at undgå yderligere sanktionering. Såfremt eleven ikke udviser ændret adfærd eller fortsat overtræder reglerne, kan det være nødvendigt med yderligere sanktionering i form af en skriftlig advarsel eller sanktioneringer beskrevet i kapitel nr. 4. I tilfælde af grove overtrædelser af skolens studie- og ordensregler gælder det, at der kan sanktioneres uden forudgående varsel. 

Generelt gælder det, at en skriftlig advarsel normalt bortfalder efter et år, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Procedure for håndtering af elevfravær og forsømmelser

Institutionens rektor har det overordnede ansvar for håndtering af elevfravær og forsømmelser i forbindelse med skriftlige opgaver. 

Institutionens studievejledere gennemgår hver 4. uge elevernes fysiske og skriftlige fravær, og hvis det konstateres, at en elev har fravær i indeværende periode, tages der kontakt til eleven, når det skønnes nødvendigt. Sagens behandling afhænger af elevens tidligere fravær. 

Sagsbehandlingen følger nedenstående procedure:

 1. Første gang det konstateres, at en elev har haft  fravær, giver studievejlederen eleven en pædagogisk tilrettevisning, også kaldet en ”mundtlig advarsel”. Den mundtlige advarsel giver en konkret anvisning om, at det er nødvendigt at ændre adfærd. 
 2. Anden gang det konstateres, at en elev har ulovligt fravær, tildeler studievejlederen en skriftlig advarsel. I forbindelse med den skriftlige advarsel skal studievejlederen anvise konkrete adfærdsændringer eller tiltag, som gør det muligt for eleven at ændre studieadfærd. 
 3. Tredje gang det konstateres, at en elev har ulovligt fravær, overlader studievejlederen sagen til vicerektor, som derefter vurderer, om der er behov for en yderligere skriftlig advarsel, eller om det er nødvendigt at iværksætte sanktioner efter kapitel 4. 

Procedure for håndtering af overtrædelse af studie- og ordensregler

Institutionens rektor har det overordnede ansvar for håndtering af overtrædelser af studie- og ordensreglerne. 

Hvis det af en anden elev eller en ansat på institutionen konstateres, at en elev har overtrådt institutionens studie- og ordensregler, skal det hurtigst muligt indberettes til rektor. 

Rektor vil herefter iværksætte den nødvendige undersøgelse af overtrædelsen og vil, afhængig af alvorligheden af overtrædelsen, følge nedenstående procedure. Ved overtrædelse af særlig grov karakter kan rektor vælge at se bort fra nedenstående procedure. og benytte sig af sanktionsmulighederne beskrevet i kapitel 4. 

 1. Ved første overtrædelse giver skolens ledelse eleven en pædagogisk tilrettevisning, også kaldet en ”mundtlig advarsel”. Den mundtlige advarsel giver en konkret anvisning om, at det er nødvendigt at ændre adfærd. 
 2. Ved anden overtrædelse giver skolens ledelse eleven en skriftlig advarsel. I forbindelse med den skriftlige advarsel skal rektor anvise konkrete adfærdsændringer eller tiltag, som gør det muligt for eleven at undgå yderligere sanktionering.
 3. Ved tredje overtrædelse vurderer skolens ledelse, om det er nødvendigt med en yderligere skriftlig advarsel, eller om det er nødvendigt at iværksætte sanktioner efter kapitel 4. 

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Rødovre Gymnasium mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning. 

Procedure for håndtering af snyd i relation til prøve- og eksamensaktivitet

Institutionens rektor har det overordnede ansvar for håndtering af snyd i relation til prøve- og eksamensaktivitet.

Hvis det mistænkes, at en elev snyder i forbindelse med en prøve- eller eksamensaktivitet, fortsætter eleven sit prøve-/eksamensforsøg og hurtigst muligt efter prøve- og eksamensaktiviteten vil eleven blive informeret om mistanken. 

Hvis det kan konstateres, at en elev har snydt i forbindelse med en prøve- eller eksamensaktivitet, kan rektor vælge enten at bortvise eleven fra den konkrete prøve- eller eksamensaktivitet eller vælge at tildele eleven karakteren -3 i den konkrete prøve- eller eksamensaktivitet. 

 

4. Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelse af Rødovre Gymnasiums lokale studie- og ordensregler, som ikke sanktioneres med en skriftlig advarsel, vil en eller flere af følgende sanktioner blive anvendt:

 1. Hel eller delvis udelukkelse fra arrangementer eller aktiviteter.
 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.
 3. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel under sit ophold på institutionen og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 4. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden. 
 5. Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.
 6. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 7. Bortvisning fra Rødovre Gymnasium  og overflytning til en anden institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem Rødovre Gymnasium og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra Rødovre Gymnasium, træffer Rødovre Gymnasium beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.
 8. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Rødovre Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere. 

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

 

 1. Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet, når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 2. Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner

Rødovre Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode. 

Rødovre Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet. Det gælder for eksempel:

 1. Inden en nærmere angivet frist udbedrer eleven skadevirkningerne, der er opstået som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 2. Inden en nærmere angivet frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager den skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forliget eller forsonet.

 

5. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Rødovre Gymnasium registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder også elevens afleveringer af skriftlige opgaver. 

Eleven har inden for 3 måneders mulighed for at kommentere institutionens registreringer, herunder oplyse hvorpå det registrerede fravær beror. Eleven har herunder mulighed for særskilt at oplyse, hvorvidt det registrerede fravær skyldes elevens opfyldelse af forpligtelser efter lovgivningen, f.eks. borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fravær skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende. 

 

6. Nægtelse af oprykning til næste klassetrin

Rødovre Gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 12 i Børn- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser (bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019).

Godkendt af Rødovre Gymnasiums Bestyrelse den 6/6-2023.

 

 

Ordensregler for virtuel undervisning

Virtuel nødundervisning

Hvis man som hel klasse bliver hjemsendt i isolation med covid-19 pga. et større smitteudbrud i klassen, vil man få besked derom fra skolens ledelse. I dette tilfælde har man ret til at modtage virtuel undervisning.

Denne virtuelle undervisning kan have forskellige former og er afhængig af den enkelte lærers tilrettelæggelse af undervisning. Nogle lærere vil fx give konkrete arbejdsopgaver eller øvelser de hjemsendte elever skal løse på egen hånd og aflevere i slutningen af modulet, mens andre lærere vil oprette et google-meet og afvikle undervisningen synkront. Hold dig opdateret i lectio.

OBS: Er man hjemsendt i isolation med covid-19 som nær kontakt eller der kun er enkelte elever af en klasse, der er smittede med covid-19, har man ikke på samme måde ret til virtuel undervisning. I dette tilfælde foregår undervisningen fysisk på skolen for alle de ikke-smittede elever. 

Ordensregler for virtuel undervisning via Google Meet

Ved al virtuel undervisning skal man, ligesom ved almindelig undervisning, rette sig efter lærerens anvisninger og skolens almindelige ordensregler. Derudover gælder følgende regler for virtuel undervisning, medmindre læreren anviser andet:

- Kamera skal være tændt under hele undervisningen.
- Det er ikke tilladt at optage, tage screenshots eller lignende i forbindelse med virtuel undervisning.
- Mikrofonen skal være slukket når undervisningen går i gang.
- Man skal være undervisningsparat under hele den virtuelle undervisning.

Ved overtrædelse af ovenstående, betragtes det som brud på skolens ordensregler, og dette kan føre til sanktioner og/eller registrering af fravær for den virtuelle undervisning.

CYY03175

Bliv elev

Vi tilbyder et dynamisk studie- og ungdomsmiljø med en stribe frivillige eftermiddagsaktiviteter, der gør det muligt at dyrke dine interesser.

Læs mere