CYY03575

Skolens indsatsområder

Skolens pædagogiske principper og indsatsområder i 2023-24

Elevadfærd og movitation

I dette skoleår arbejder det pædagogiske personale med at skabe mere motivation og med at fremme studiekompetencer hos eleverne. Hver lærer kan beslutte sig for et af underteamerne og går sammen med en eller flere lærere for at arbejde med det.

Motivation

Vedholdenhed, ansvar for egen motivation, relation lærer/elev

Aktiv deltagelse i undervisningen (også lektielæsning)

Det tavse klasserum, de stille elever, manglende studiekompetencer, lektielæsning, elevaktiverende undervisning

Undervisningsdifferentiering

Stor faglig spredning, stilladsering, elevdifferentiering

Klasseledelse/-kultur

Tydelig klasseledelse, fastholde/fremme faglig dagsorden, tryghed i klasserummet, klasserumskultur og fællesskab, elev-elev engagement i hinandens faglighed

IT/AI - brug og misbrug

AI og skriftlighed, brug og misbrug af skærme

 

Helskoleindsatser

Elevsamtaler (den gode elevsamtale) alle 2. g’ere - fortsat fra sidste år

Elevsamtaler opfattes som en central del af lærerarbejdet og kan bruges både i forhold til elevens fagfaglige udvikling og elevens generelle udvikling som elev.  Elevsamtalerne skal styrke den enkelte elevs udvikling gennem en forståelse for egen rolle i egen udvikling og i læringsfællesskabets dynamik.

De nuværende 2.g'ere har siden sidste skoleår (22-23) deltaget i elevsamtaler. Dette arbejde fortsættes nu i 2.g. Konkret betyder det, at der gennemføres to samtaler af ca. 20 min. varighed med hver elev pr. skoleår, fortrinsvis med den samme lærer. For så vidt muligt at sikre denne kontinuitet, vil samtalerne afholdes af lærere, der har klassen alle tre år. 

Samtalerne kan tilrettelægges efter SMART- eller vækstmodellen, men det er ikke et krav. Den enkelte lærer kan selv frit tilrettelægge og sammensætte sin spørgeramme ud fra den enkelte elevs situation og sin egen overbevisning.

(Strukturen for samtalerne er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra helskolekurser og -projekt om elevsamtaler i skoleåret 21-22).

Pilotprojektet og udbyttet af det evalueres med lærerne og eleverne gennem kvantitative og kvalitative undersøgelser, opfølgningen på MUS og på pædagogiske dage i form af udveksling af erfaringer og observationer. 

 

Projekter med ekstern deltagelse i skoleåret 2023-24

Overgang fra folkeskole til gymnasium og samarbejde med lokale folkeskoler

I skoleåret 23-24 fortsættes projektet ved at sætte fokus på den faglige overgang fra grundskolen til gymnasiet, blandt andet ved screening og ved tiltag, der støtter op om den enkelte elevs faglighed. Derudover etableres samarbejder med lokale grundskoler, både for at opnå indsigt i elevernes forudsætninger, og for at kunne tilbyde forløb, der giver et fagfagligt indblik, og et indblik i de gymnasiale arbejdsformer. Der er etableret særlige samarbejder med grundskoler i musik og matematik og der sigtes efter at få etableret samarbejder i sprog de naturvidenskabelige fag, hvor folkeskoleeleverne bliver tilbudt undervisningen på forskellige niveauer. 

Junior Talent

Rødovre Gymnasium er i efteråret og vinter 2023 vært for særlig talenterede og motiverede elever fra Rødovre kommunes 9. klasser. Eleverne får undervisning i forskellige fag/fakulteter, som fokuserer på et fælles tema.

 

Projekter med ekstern medfinansiering 

Region Hovedstaden, STEM-projekt 

Rødovre Gymnasium står som projektansvarlig for et STEM-projekt under Region Hovedstaden, der løber frem til 2023. Overordnet har projektet som formål at udbrede kendskab til, og skabe interesse for STEM-fagene hos de unge mennesker i regionen. RG’s projekt søger at opfylde målet gennem en eksplorativ tilgang til udvikling af relevante fagfaglig og tværfaglige materialer og forløb i fagene naturgeografi, matematik og samfundsfag. Derudover er projektet også åbent for involvering af andre naturvidenskabelige fag. En vigtig del af projektet er at udviklingen sker ved lokalt samarbejde på Rødovre Gymnasium og med en række eksterne samarbejdspartnere, herunder gymnasier, universiteter, virksomheder og kommuner i regionen. 

opdateret i oktober 2023