CYY03050

Strategiplan

Strategiplan 2019-2023

Læs her på siden om Rødovre Gymnasiums strategiplan for årene 2019 til 2023.

Strategiplan 2019-2023

Strategiplan 2019-2023

Strategien er rettet mod de kerneudfordringer RG står for de næste 4 år, strategien skal derfor ikke ses som en dækkende beskrivelse af alle aktiviteter på Rødovre gymnasium, men som en eksplicitering af de centrale områder, vi har identificeret som essentielle i vores bestræbelser på fortsat at leve op til vores overordnede værdigrundlag og målsætning.

Strategien bygger på det grundlæggende tolerante menneskesyn der kommer til udtryk i vores værdigrundlag. Dette menneskesyn sætter det enkelte individ i centrum, men samtidig giver det det enkelte individ ansvar for at bidrage til såvel fællesskabet som til egen udvikling og læring.

Strategien bygger på et scenarie med en fremtid med en øget digitalisering, færre ressourcer, en voksende kompleksitet i verden og store globale problemstillinger. Derudover er der nye adgangskrav til gymnasiet, varslingen om en ny optagelsesbekendtgørelse og et fokus på, at de unge skal tage andre uddannelser end STX.

Vi har identificeret følgende 4 områder, der er essentielle for RGs udvikling de kommende år set ud fra det scenarie.

Strategi for gennemførelse

Formål

Formålet med gennemførelsesstrategien er at støtte den enkelte elev i at fuldføre gymnasiet, og give den enkelte mulighed for at bruge sit faglige potentiale fuldt ud.

Strategien skal også ses som skolens bidrag til den samfundsopgave det er, at sikre flest muligt en ungdoms­uddannelse og gode muligheder for videre uddannelse.

Mål

Målet er at de elever, der har potentialet til at blive studenter, opnår en studentereksamen. Hvis elever pas­ser bedre til en anden ungdomsuddannelse, vejledes de videre til Ungdommens Ud­dan­nelsesvejledning.

Indsatser

Indsatserne skal være tidlige, tydelige og tæt på den enkelte elev. Eleven skal fra skolestart opnå et tilhørsforhold til klassen og skolen. Det sikres gennem:

  • At der knyttes en studievejleder til hver klasse. Studievejlederen følger klassen i alle tre år.
  • At hver studieretning har to studieretningskoordinatorer med ansvar for arbejdet med studiemiljø, koordinering af studieplaner og elevernes kompetenceudvikling.
  • Indsatser, der øger elevernes trivsel og tilknytning til skolen i form af arrangementer af såvel faglig som social karakter, f.eks. fællessamlinger og studiecafeer, musical og musikcafeer, master classes og frivillig idræt.
  • Arbejde med klasseledelse, klassernes studiekompetencer og klassen som læringsfællesskab.
  • Fokus på pædagogik, som fremmer motivation og indlæring, fx innovation, læringsstile, cooperative learning og relationskompetencer.
  • Systematisk arbejde med elevsamtaler: Elevsamtalerne skal styrke den enkelte elevs udvikling gennem en forståelse for egen rolle i egen udvikling og i læringsfællesskabets dynamik. 
  • Arbejde med individuelle tiltag i forhold til enkelte elever i form af mentorordning, elevcoaching og fraværssamtaler.

Evaluering

Det evalueres, om der systematisk arbejdes med studiekompetencer, klasseledelse og trivsel, samt om den pædagogiske udvikling har fokus på motivation. For at sikre et velfungerende individuelt beredskab under­søges det, hvilke individuelle indsatser, der har været i forbindelse med en elev, der forlader gym­nasiet. I evalueringen af elevernes trivsel og det generelle studiemiljø inddrages undervisnings­miljø­vur­de­ringen (UMV).

Opdateret i juni 2022

Strategi for dannelse

Strategi for dannelse

Formålet med strategien er at understøtte elevernes dannelse og samlede menneskelige og faglige udvikling. Dannelse skal forstås i bred forstand, som evnen til at hæve sig over den enkelte sag og sin egen situation, og se sagen og verden udefra og i et større perspektiv.

Eleverne skal dannes gennem aktiv deltagelse i undervisningen, i fællesskaber og i øvrige aktiviteter, samt  inspireres til at være ambitiøse, nysgerrige, vidende og kritisk tænkende.

Studenterne skal have lyst til livslang læring, og skal kunne agere som aktive medborgere med personlig myndighed.

Strategi for god undervisning

Strategi for god undervisning

Formålet med strategien for god undervisning er, at RG kan leve op til sin målsætning om, at  enhver elev skal have mulighed for at udnytte sit potentiale fuldt ud indenfor de givne rammer, og som danner dem på den måde, der er skrevet i strategien dannelse.

Der skal udvikles principper for god tidssvarende undervisning, der passer til de rammer, gymnasiet arbejder indenfor. Principperne skal udvikles og implementeres gennem dialog og pædagogisk udvikling således, at de virker som en fælles referenceramme på RG. Motiverende, meningsskabende og effektive undervisningsformer skal være pejlemærker for principperne.

Strategi for udvikling af fællesskabet og øvrige aktiviteter

Strategi for udvikling af fællesskabet og øvrige aktiviteter

Dannelse sker ikke kun i klasselokalet men også i samværet og samspillet med andre mennesker om andre opgaver. Derfor skal der sikres et dynamisk læringsmiljø med et bredt udbud af faglige og sociale aktiviteter i og udenfor undervisningen.

Der skal arbejdes med interessefællesskabernes incitamentsstruktur, herunder rammerne for de elevdemokratiske aktiviteter. Det skal kortlægges, hvilke fællesskaber der giver mening for skolen og eleverne.

Strategi for RG i verden

Strategi for RG i verden

Rødovre Gymnasium skal fortsat være kendt som et mangfoldigt gymnasium med høj faglighed, samt et rummeligt og dynamisk studie- og ungdomsmiljø.

Kendskabet til RG´s kvaliteter skal fastholdes gennem aktiv tilstedeværelse i lokalområdet, tydelig formidling af aktiviteter og den gode fortælling fra mund til mund.

RG skal have såvel lokale som internationale kontakter og samarbejdspartnere, som er med til at udbrede kendskabet til RG og som giver eleverne indsigt i en mangfoldig og kompleks verden.

RG er og skal fremstå som en attraktiv skole, der giver ansatte og elever fysisk plads og mentalt rum, hvor enhver samtidig tager ansvar for sig selv, sine opgaver og fællesskaberne.

RG skal fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere og uddannelsesparate elever nok til at RG fortsat kan være et ti-spors STX-gymnasium. De ansattes kompetenceudvikling fastlægges i den lovpligtige kompetenceudviklingsstrategi.

CYY03175

Bliv elev

Vi tilbyder et dynamisk studie- og ungdomsmiljø med en stribe frivillige eftermiddagsaktiviteter, der gør det muligt at dyrke dine interesser.

Læs mere