CYY02912

Prøve- og eksamensregler

Prøve- og eksamensregler på Rødovre Gymnasium

Nedenfor kan du finde frem til eksamensregler og regler for skriftlige prøver og eksaminer. Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du henvende dig til kontoret.

Eksamensregler

Her følger en række vigtige informationer, du bør huske i forbindelse med eksamen.
Det allervigtigste er, at du møder velforberedt, i god tid og medbringer alle de hjælpemidler du får brug for.

Prøveplan på Lectio

Din personlige eksamensplan med eksaminer og årsprøver, som du skal deltage i, vil komme til at stå på forsiden af Lectio. Bemærk: Lectio+ eller lignende apps er IKKE retvisende ift. visning af eksamensaktiviteter. Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at du logger på Lectio via din browser.

Vi forbeholder os ret til at ændre i planen indtil 5 dage før en eksamination. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret om prøveplanen og evt. ændringer. Ved ændringer med mindre end 5 dages varsel vil vi kontakte dig direkte. Udeblivelse fra en prøve kan medføre, at du mister retten til at gå til eksamen. (Bemærk for visse årsprøver laves en plan på det enkelte hold, som ikke bliver lagt på forsiden).

Ved 24 timers forberedelse

Du skal huske, at ved 24 timers forberedelse trækkes spørgsmålene på rektors kontor kl. 8:00 eller kl. 12:00. Der er tale om minimum 24 timers forberedelse, så hvis du fx. skal til eksamen kl. 11:00, skal du trække spørgsmålet på rektors kontor dagen før, kl. 8:00.

Sygdom før eksamens påbegyndelse ved årsprøve/eksamen

Ved sygdom i eksamensperioden skal du straks ringe til skolens kontor (tlf.: 45 11 53 00) og give besked om, hvor længe du er syg, og hvilke prøver du ikke kan deltage i; samtidig skal du gå til lægen og få en lægeerklæring, som dækker hele sygdomsperioden. Lægeerklæringen skal afleveres på kontoret. Du skal selv betale erklæringen.

Sygdom efter eksamens påbegyndelse ved årsprøve/eksamen

Når eksamen er påbegyndt, skal der gives en bedømmelse (karakter) (jvf. §11 i BEK. nr. 262 af 20/03/2007). Derfor skal du gennemføre eksamen, så der foreligger et bedømmelsesgrundlag enten i form af et skriftlig produkt eller en mundtlig fremlæggelse. Ved akut opstået sygdom under eksaminationen, skal du kontakte eksamensvagten/gangvagten, som derefter vil kontakte ledelsen, som afgør, hvad der skal ske i den konkrete situation. Hvis eksaminationen afbrydes pga. sygdom, skal sygdommen efterfølgende dokumenteres af en lægeerklæring. Afbrydelse af eksaminationen uden at følge den ovenfor skrevne procedure opfattes som et brud på skolens ordensregler og vil medføre sanktioner i forhold til fremtidige eksamener.

Særlige regler til ansøgning om anderledes eksamensafvikling

I særlige tilfælde kan en elev tilbydes eksamensforhold, der afviger fra det normale. For eksempel kan elever med dokumenteret ordblindhed tilbydes forlænget tid til skriftlige og mundtlige prøver. Andre forhold kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen. Regler og vilkår vedrørende særlig tilrettelæggelse af eksamen kan findes længere nede på siden.

Fagbekendtgørelserne og hjælpemidler

Faglæreren gennemgår inden terminsprøve/eksamen/ årsprøve alle forhold omkring afvikling af prøven, herunder informationer om eksaminationsreglerne og bedømmelseskriterierne i det enkelte fag. Derefter påhviler det eleven/eksaminanden at vide, om der er begrænsninger i hvilke hjælpemidler, der må bruges under en prøve og i øvrigt selv at medbringe alt (opslagsværker, formelsamlinger, ordbøger, tegneredskaber -passer, vinkelmåler, trekantlineal- lommeregner – husk ekstra høretelefoner, batterier, opladere, brugervejledning m.m.).

Elever må ikke deles om hjælpemidler, så du skal selv have alt med. SKOLEN UDLÅNER IKKE HJÆLPEMIDLER i forbindelse med afviklingen af terminsprøver, årsprøver eller eksamen. Det er dit EGET ANSVAR, at du har de rigtige hjælpemidler. For alle eksaminer/prøver gælder, at det er forbudt at benytte enhver form for kommunikation med omverdenen eller andre eksaminander (mobiltelefoner, internet, fagter og grimasser).

Hvis du er tvivl om, hvordan reglerne er i de enkelte fag, skal du spørge din faglærer eller en eksamensansvarlig. Du kan selv finde reglerne i fagbilagene her

Klageprocedure

De overordnede regler for eksamen og karaktergivning kan ses på følgende links.

Eksamensbekendtgørelse

Karakterbekendtgørelse

Hvis du skulle få brug for at klage, kan du både finde vejledning her eller her. Hvis du vælger at klage, skal du være opmærksom på, at det kan ende med en lavere karakter.

Regler for skriftlige prøver

Afvikling af terminsprøver, årsprøver og skriftlige eksaminer

Skriftlige eksamener afvikles som hovedregel digitalt via Netprøver.dk; undtaget er skriftlige delprøver, der er designet til besvarelse på papir uden anvendelse af IT.

For at træne den digitale eksamensform, har vi valgt, at også alle års- og terminsprøver skal afvikles digitalt. Disse prøver afvikles via Lectio. Undtaget er også her skriftlige delprøver, der er designet til besvarelse på papir.

Alle prøvebesvarelser skal medmindre andet fremgår tydeligt af opgaveteksten  afleveres i PDF-format.

Besvarelser, der til eksamen afleveres i Netprøver bliver anonymiseret, før de sendes til bedømmelse hos censor, medmindre der er tale om opgavetyper, hvor dele af besvarelsen afleveres på papir og bedømmelsen gives som én samlet karakter.  

Når du til eksamen afleverer en besvarelse, der kan anonymiseres, skal du derfor undlade et angive navn, klasse, skole eller andet, der kan identificere dig som person. Når du til eksamen afleverer en besvarelse på papir, skal du udfylde sidehoved med navn, klasse, skole, sidetal og samlet antal ark. Du skal selv have blyant eller kugle­pen med.

Ved termins- og årsprøver, skal alle besvarelser afleveres med sidehoved, uanset om besvarelsen skal uploades til Lectio eller til Netprøver som en del af en generalprøve. Sidehovedet skal indeholde dato, navn, holdbetegnelse og for papirbesvarelser også sidetal og det samlede antal ark.

Hvis du ønsker en printet version af de elektroniske opgavesæt – eller ønsker at printe din besvarelse mhp. korrekturlæsning på papir, skal du selv medbringe en printer.

For yderligere detaljer – se længere nede.

 

Den praktiske afvikling af skriftlige stedprøver i skoleåret 2022-23

På din Lectio-forside står der, hvornår prøverne foregår og som regel også hvor. Normalt foregår skriftlige prøver i hallen og idrætssalene. Orientér dig hjemmefra i teksten til eksamensaktiviteten.

Du skal møde rettidigt, hvilket for alle skriftlige prøver til terminsprøver, årsprøver og sommereksamen 2022 betyder minimum 30 min før prøvernes officielle starttids­punkt. Der foretages fraværsregistrering fra 15 min før prøvens officielle starttidspunkt. Dørene til prøvelokalerne lukkes, når fraværsregisteringen begynderSenere adgang til prøvelokalerne kan kun opnås efter særlig tilladelse fra Rektor.

Når fraværsregistreringen begynder, skal du sidde på din plads, være færdig med at stille computer og evt. printer op, have lagt alle hjælpemidler frem og have fjernet alle tasker fra bordet.

For de fleste skriftlige prøver betyder rettidigt altså, at du skal møde senest kl. 8:30, så du har tid til at finde det lokale og den plads, hvor dit navne­skilt ligger, inden dørene lukkes. Ved musik-eksamen er mødetiden dog kl. 7:45 for første hold og kl. 13:00 for andet hold.

Hvis du bliver forhindret i at møde rettidigt, skal du – hvis det er muligt – ringe besked til kontoret, så snart du kender til forsinkelsen. Så snart du ankommer til skolen, skal du henvende dig på kontoret, hvorfra du henvises til rektor eller den eksamensansvarlige pædagogiske leder. Der tages i hvert tilfælde stilling til, om du kan få adgang til prøvelokalet og få åbnet for download af opgaveteksten.

Ved sygdom skal du ringe til kontoret og kontakte din læge, for at få lavet en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal afleveres til skolen, og du vil senere blive indkaldt til sygeprøve. Bliver du dårlig eller syg under prøven, skal rektor eller en pædagogisk leder tilkaldes.

 

Ofte stillede spørgsmål om skriftlige stedprøver

Hvad skal jeg have med hjemmefra til en skriftlig stedprøve?

Til en skriftlig stedprøve skal du hjemmefra medbringe din egen computer og strømforsyning samt HØRETELEFONER, idet mange opgavesæt indeholder lyd- og videoklip. Husk også en blyant eller kuglepen til prøver med delprøver, der skal besvares på papir. Medbring alle tilladte hjælpemidler, herunder fx lommeregner (inkl. friske batterier), passer, lineal, lærebøger, egne noter, rettede opgaver og evt. en printer, hvis du til eget brug ønsker at benytte udskrifter under prøven. Du må under prøven ikke benytte din telefon som lommeregner, musikafspiller eller til ordbogsopslag, men du må gerne medbringe fx en tablet eller yderligere en computer til de formål. Det er også en god ide at medbringe madpakke og vand.

 

Hvis ansvar er det, at det tekniske udstyr virker?

Det er dit ansvar at huske det hele, at alt medbragt udstyr virker, at din computer kan gå på skolens trådløse netværk, at der er installeret de nødvendige programmer, at programmerne er aktiveret og at du kan finde ud af at bruge dem. Du kan til eksamen ikke benytte en chrome-book. Skolen kan i et begrænset omfang, efter forudgående aftale og mod betaling af et depositum udlåne pc-er til eksamensbrug.

Vær omhyggelig, når du tjekker dit udstyr og pakker dine ting hjemmefra før en prøve. Hvis en computer bryder sammen under en prøven, kan skolen kun i et begrænset omfang stille en erstatnings-pc til rådighed med Office-pakke, Adobe Reader, Primus og Maple.

 

Hvorfor skal jeg møde en halv time før prøvestart?

Til prøver med elektronisk opgaveudlevering, må opgaverne ikke frigives til download fra Netprøver hhv. Lectio, før der er ført fravær. Vi kan først føre fravær, når alle er helt færdige med at stille computer op, pakke ud, har stillet taskerne ud til væggene og sidder på egen plads. Vi vurderer, at det tager et kvarters tid at stille op, pakke ud og finde ens plads. Det tager tid at foretage og indtaste fraværsregistreringerne. Ved at sætte en halv time af, regner vi med at kunne nå alle de praktiske ting, inden prøvestart, så alle prøver kan starte til tiden og deltagerne får den fulde eksamenstid til rådighed til prøven.

 

Hvordan udleveres de opgaver, jeg skal besvare til prøven?

Opgaverne til de skriftlige stedprøver (opgaveformuleringer, tekster, bilag mm.) kan hentes digitalt via Netprøver.dk eller Lectio. Det udmeldes på prøvedagen, hvor dagens opgaver kan tilgås. Opgaver stillet til de skriftlige stedprøver må kun tilgås via skolens eksamensnetværk. Til eksamen skal du logge på netværket RG-Eksamen. Du skal bruge samme adgangskode som til Lectio og skolens daglige netværk, Studentnet. Derefter skal du logge på Netprøver.dk vha. UniLogin (eller NemId) eller på Lectio med din Lectiokode. Til skriftlige prøver i fagene spansk- og fransk-begynder og fransk-fortsætter udleveres første delprøve på papir ved prøvens start og anden delprøve kan hentes elektronisk, så snart første delprøve er afleveret. Til skriftlige prøver i matematik udleveres hele opgavesættet på papir ved prøvens start og anden delprøve kan hentes elektronisk, når den afsatte tid til første delprøve er gået, dvs. kl. 10:30 for matematik B og kl. 11:00 for matematik A.

 

Hvad er det første jeg skal gøre, når jeg har modtaget prøveopgaven?

Orientér dig straks i det udleverede eller downloadede eksamensmateriale og dan dig et overblik over opgavens omfang, så du kan prioritere din tid. Opdager du fejl eller mangler i materialet, skal du straks kontakte vagterne og gøre opmærksom på den formodede fejl, så vagterne kan tilkalde den eksamensansvarlige leder. Vær opmærksom på, at hvis der er valgfrihed mellem delopgaver, skal du kun aflevere besvarelse af den valgte opgave. Afleverer du besvarelser af mere end én af de valgfrie opgaver, bliver kun den, der står først i den uploadede afleveringsfil bedømt.

 

Hvordan foregår en todelt prøve – med og uden hjælpemidler?

Ved delte prøver i spansk-begynder, fransk-begynder og fransk-fortsætter udleveres første delprøve på papir ved prøvens start. Anden delprøve skal hentes elektronisk og kan hentes så snart første delprøve er afleveret. Ved delte prøver i matematik udleveres begge delprøver på papir ved prøvens start. Anden delprøve skal hentes elektronisk, når den afsatte tid til første delprøve er udløbet, dvs. ved eksamen i matematik B tidligst kl. 10:30 og ved matematik A tidligst kl. 11:00.

I det første tidsrum skal computeren være lukket og udenfor rækkevidde. Andre hjælpemidler skal være placeret på gulvet ved forreste bordben i. Til matematikprøver må du gerne starte på anden delprøve før tid, men stadig uden hjælpemidler. Du må først tage dine hjælpemidler frem, når alle har afleveret første delprøve, den afsatte tid til første delprøve er gået og den eksamensansvarlige giver besked om, at computeren må åbnes.

Ved delt prøve (første 40min med fælles forberedelse) i samfundsfag udleveres første delprøve ved prøvens start og eleverne i prøvelokalet må de første 40min samles i grupper med højst 3 personer og diskutere det udleverede materiale. Efter de første 40min skal alle finde egen plads, hvorefter anden delprøve udleveres og de almindelige regler for skriftlige prøver med hjælpemidler træder i kraft for resten af prøvetiden.

 

Hvilken kommunikation er tilladt under prøven?

Under prøven må du kun kommunikere med eksamensvagterne, de eksamensansvarlige ledere og eventuelt de it-ansvarlige teknikere. Eneste undtagelse er den første time af den skriftlige prøve i samfundsfag, hvor det er tilladt at samles i grupper af tre personer og diskutere et materiale, der er udleveret ved prøvens start.

 

Hvilke hjælpemidler er tilladte under prøven?

Du er forpligtet til selv at vide, hvad der i de konkrete fag forstås ved tilladte hjælpemidler, herunder hvilke hjælpemidler du må tilgå online. Spørg din lærer i god tid før eksamen.

Tommelfingerreglen lyder: Alt, hvad der kan downloades eller printes, skal medbringes til eksamen i en downloadet eller printet version. Kun tilladte hjælpemidler, der ikke lovligt kan downloades eller printes, må i nogle tilfælde tilgås online under prøver. Det skal fremgå af dine undervisningsbeskrivelser, hvilke elektroniske hjælpemidler, det er tilladt at tilgå online under prøver.

Bemærk: Skolens netværk er sat op til at blokere for internetsider, der ikke på forhånd er godkendt til eksamensbrugDet anbefales, at du i god tid inden eksamen kobler dig på netværket RG-Eksamen og undersøger, om du via eksamensnetværket har adgang til alle de hjælpemidler, du forventer at bruge til prøverne og som står nævnt i din undervisningsbeskrivelse som tilladte at tilgå online under prøver.

Til prøver med hjælpemidler er det typisk tilladt at benytte alle trykte versioner af undervisnings­materiale og opslagsbøger, trykte- og online ordbøger, men ikke oversættelsesprogrammer (heller ikke, selvom de virker offline), trykte- og online grammatikbøger, trykte- men ikke online-versioner af det periodiske system, trykte- men ikke online-versioner af Databogen, i-bøger og egne i-noter, downloadede- og printede kopier af e-bøger, regnemaskine, lokalt installerede CAS-programmer (typisk Maple), passer, lineal, funktionspapir, downloadede eller printede kopier af din lærers tavlefiler, downloadede kopier eller printede udgaver af konkrete undervisningsmaterialer, som din lærer i forbindelse med undervisningen har uploadet til dit holds mappe i Google-drev eller Classroom, downloadede eller printede kopier af dine egne tidligere rettede opgaver, men kun printede – ikke elektroniske kopier af – andres gamle opgavebesvarelser.

Husk, at du hvis du kopierer dele af egne tidligere rettede opgavebesvarelser ind i din prøvebesvarelse, skal angive de anvendte dele i citationstegn og med kildeangivelse – ellers anses kopiering af egne tekster som plagiat.

Søgemaskiner (Google, Wikipedia o.lign.) og diverse opgaveportaler er ikke tilladte hjælpemidler – heller ikke selvom du evt. har brugt dem i den daglige undervisning.

Du må ikke benytte Google-docs eller Google-sheets som tekstbehandlings- hhv. regnearks­program. Du må bruge offline-versioner af Word og Excel fra din Office-365-pakke. Husk at logge på din Office-pakke med din rodgym-bruger umiddelbart inden eksamen, så din licens er genaktiveret indenfor de seneste 30 dage før eksamen.

Under prøver med hjælpemidler må du gerne høre musik fra downloadede playlister, hvis det ikke generer andre; men bemærk at musiktjenester på nettet ikke betragtes som tilladte hjælpemidler.

 

Må jeg forlade prøvelokalet under en skriftlig stedprøve?

Hvis du skal på toilettet eller har brug for at trække frisk luft under en prøve, skal du kontakte vagterne ved håndsoprækning. Vær forberedt på, at der på visse tidspunkter kan være kø. Under prøver må du kun forlade- og vende tilbage til prøvelokalet, hvis du ledsages af en vagt. Det er ikke tilladt at tale sammen i toiletkøen, heller ikke om andet end dagens prøve.

 

Hvilke formater skal opgavebesvarelsen afleveres i?

Opgavebesvarelsen skal – med mindre andet tydeligt fremgår – afleveres i pdf-formatBilag kan evt. afleveres i andre formater, hvis det ikke kan lade sig gøre at konvertere til pdf (fx lydfiler).

Vi anbefaler, at du afleverer opgaven i en samlet fil, hvis det er muligt, så censor kun skal hente én fil og ikke stykke din besvarelse sammen af flere dele.

Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for at lave dele af opgaven på papir?

Hvis du ønsker at få indsat håndskrevne dele i elektronisk besvarelse af, fx tegninger, skal disse scannes og indsættes i besvarelsen. Hvis du ønsker at få scannet et papir, skal du kontakte en vagt, som vil følge dig hen til en scanner i lokalet, hjælpe dig med at scanne papiret til en usb-nøgle, følge dig på plads. Du skal aflevere usb-nøglen til vagten, så snart du har kopieret de fremstillede billedfiler ind i din besvarelse. Vær opmærksom på at medbringe en adaptor, hvis din computer ikke har en usb-A-port. 

Må jeg skrive mit navn i besvarelsen?

Fra og med sommereksamen 2021 anonymiseres besvarelser af skriftlige eksamensopgaver i Netprøver med mindre der er tale om to-delte prøver, hvor den ene del af besvarelsen afleveres på papir. Du må derfor ikke skrive dit navn, cpr-nummer, holdbetegnelse eller skolebetegnelse i opgavebesvarelser, der kan anonymiseres og skal afleveres i Netprøver. Er du vandt til at indsætte sidehoved i dine opgaver, skal du slette det, inden du omdanner filen til pdf og uploader den til Netprøver.

Prøvebesvarelser til interne termins- eller årsprøver skal indeholde sidehoved med navn, hold og dato, så i sådanne opgaver skal du indsætte et udfyldt sidehoved, inden du omdanner filen til pdf og uploader den til Lectio (eller til Netprøver i forbindelse med en generalprøve).

Besvarelser af første delprøver, der besvares på papir skal udarbejdes med et sidehoved med navn, holdbetegnelse, skole, sideantal og det samlede antal ark.

 

Hvornår og hvordan skal besvarelsen afleveres?

Delprøver uden hjælpemidler skal afleveres på papir og i det udleverede omslag (omslaget tæller ikke med i det afleverede antal ark). Du skal udfylde omslaget med navn og holdoplysninger og underskrive tro og loveerklæringen.

Hvis det tydeligt fremgår, at besvarelsen skal skrives direkte i felter eller på tomme linjer i den udleverede opgavetekst (typisk for sprogfagene), skal besvarelsen afleveres skrevet på de udleverede papirer. Hvis opgaven uden hjælpemidler udleveres som en del af det samlede opgavesæt og trykt på samme papir, som delprøven med hjælpemidler (typisk for matematik), skal besvarelsen udarbejdes og afleveres på skolens eksamenspapir.

Når prøvetiden for delprøven uden hjælpemidler nærmer sig sin slutning, skal du lægge besvarelsen klar til indsamling. Jo hurtigere indsamlingen kan afsluttes, jo hurtigere kan hjælpemidlerne tages i brug.

Delprøver med hjælpemidler skal uploades til Netprøver.dk eller Lectio i pdf-format. Opgaven og eventuelle bilag skal være uploadet, inden prøvetiden udløber.

 

Hvornår kan jeg være sikker på, at min besvarelse er registeret som afleveret?

Når en fil er uploadet, kan du åbne den uploadede fil, før du indsender den. Vi anbefaler, at du benytter den mulighed, åbner filen og tjekker, at du har uploadet den rigtige fil. Når du har indsendt filen, modtager du en elektronisk kvittering. Den kvittering skal du lade stå på din computerskærm, række hånden op og tilkalde en vagt. Når vagten har set din kvittering på din computerskærm og tjekket i systemet, at din aflevering er modtaget, kan du betragte din eksamensaktivitet for afsluttet.

 

Hvornår må jeg forlade prøvelokalet og tage mine ting med hjem?

Alle i eksamenslokalet skal blive på plads det sidste kvarter før en prøves sluttidspunkt.

Det gælder både ved afslutning af delprøver, og hvis der i samme lokale foregår prøver med forskellig sluttid.

Når prøvetiden er udløbet, skal du blive siddende roligt og tavs på din plads, indtil alles besvarelser er uploadet og registreret som afleveret på Lectio eller Netprøver. Først når den eksamensansvarlige siger til, må du rejse dig og pakke sammen.

Er der prøver med forskellig sluttid i samme prøvelokale, skal det første hold forholde sig hensynsfuldt overfor dem, der stadig arbejder og forlade lokalet uden støj. De, der har længere tid, skal forholde sig i ro, mens det første hold afleverer og forlader lokalet.

Ønsker du at aflevere og forlade lokalet før prøvetidens udløb, kan du gøre det, men du må ikke tage din computer, opgavetekster, kladder og andet til prøven hørende med ud, før prøvetiden er udløbet. Du har ikke ret til at rode din taske igennem for at finde og medtage din telefon. Når prøvetiden er udløbet og du skal hente dine ting, skal du vente uden for prøvelokalet, indtil dørene bliver åbnet. Vis hensyn og hold støjniveauet nede i ventetiden.

Inden du forlader lokalet, skal du have fjernet alt affald fra din plads og huske din oplader!

Hvis du har haft en printer med og skal bruge den igen til senere prøver, er der mulighed for, at du på eget ansvar kan få den opbevaret i et aflåst lokale. Spørg vagterne hvor.

 

Hjælpemidler - kort fortalt

Regler gældende fra årgang 2017 og frem.

Dokumenthåndtering under prøver og eksamener

Til eksamen skal du benytte et offline skriveredskab (tekstbehandlings-, matematik-, musik- program, regneark eller lignende – til mundtlig eksamen eventuelt en blyant).

Til skriftlig eksamen skal alt, som kan omdannes til pdf, omdannes til pdf, før besvarelsen afleveres.

 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler i fysisk form er tilladte, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.

Hjælpemidler på digital form er underlagt en række generelle begrænsninger.

 

Ordbøger

Alle ordbøger må medbringes som trykte bøger eller tilgås online til eksamen, men oversættelsesfunktioner må typisk ikke anvendes – hverken online eller offline.

Øvrige opslagsværker

Kan opslagsværket i sin helhed medbringes som bog, printet på papir eller som downloadet fil, så skal det være anskaffet, printet eller downloadet, før prøven.

Er det ikke muligt lovligt at anskaffe, printe eller downloade et opslagsværk, må man under prøver kun online tilgå de få konkrete opslag, som er angivet i undervisnings­beskrivelsen med direkte links.

 

Undervisningsmaterialer i tilknytning til undervisningen

Skybaserede lagringstjenester er ikke tilladte opbevaringsplatforme under prøver. Alt, hvad der kan downloades eller printes, skal være downloadet eller printet, før prøven går i gang. Mange computere sælges med skybaseret lagring som standard. Undersøg, om du stadig har adgang til alt dit materiale, når du logger på netværket RG-eksamen. Hvis ikke, så søg hjælp til at slå cloudtjenester fra og få downloadet alt materiale inden eksamens­dagen.

Øvrige værker, bøger (herunder i- og e-bøger) og uddrag af bøger

I-bøger må tilgås online under prøven, hvis de fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

E-bøger skal downloades til egen computer, før prøven (eventuelt kun indholdsfortegnelsen og de sider, der er opgivet i undervisningsbeskrivelsen)

Uddrag af bøger, som er udleveret i kopi eller som fil, skal medbringes på papir eller være downloadet til egen computer før prøven.

Artikler fra aviser og tidsskrifter

Artikler fra dagblade og tidsskrifter må ikke tilgås online under prøven. Artikler, der har været anvendt i undervisningen, kan medbringes som papirkopi.

Lærerens egne noter, wiki-er, opgaveformuleringer og tavlefiler

Alt, hvad der kan downloades eller printes, skal være downloadet til egen computer eller printet, før prøven går i gang.

Videoer, som læreren har brugt eller lavet i tilknytning med undervisningen

At tilgå andre links end de, der er angivet i dette afsnit af undervisningsbeskrivelsen, anses som snyd og kan føre til sanktioner jf. skolens studie- og ordensregler.

Egne notater og arbejder

Skybaserede lagringstjenester er under prøver ikke tilladte opbevaringsplatforme for egne noter og arbejder. Alt, hvad der kan downloades eller printes, skal være downloadet eller printet, før prøven går i gang. Er du i tvivl, så spørg din lærer i god tid, før prøven.

Med egne noter og arbejder forstås blandt andet egne notater udfærdiget i tilknytning til undervisningen, egne opgavebesvarelser, læreres tilbagemeldinger og rettede arbejder, billeder af tavler, videoproduktioner, mindmaps, fællesskrivningsdokumenter og andre samproduktioner, eksemplariske opgavebesvarelser mm.

Husk at gennemsøge alle dine skybaserede platforme for tilladte, prøverelevante hjælpemidler i god tid før en prøve, herunder Lectio, Google-drev, Dropbox, Facebook, OneNote, OneDrive osv.

Særlig tilrettelæggelse af eksamen

Det er muligt at ansøge om særlig tilrettelæggelse af prøver og eksamen med henblik på ligebehandling af personer med handicaps jf. lov om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap og bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser §19.

Særlig tilrettelæggelse af skriftlige prøver kan bevilges for en treårig periode. Særlig tilrettelæggelse af mundtlige prøver kan bevilges for et skoleår ad gangen.

En ansøgning om særlig eksamenstilrettelæggelse skal fremsendes til skolen via en af skolens vejledere. Der ansøges særskilt til skriftlige– og mundtlige prøver. Du finder begge ansøgningsformularer nederst på denne side.

Ansøgningsprocedure

En elev med behov for særlig tilrettelæggelse af eksamen skal altid kontakte sin studievejleder.

Studievejlederen skal indhente og behandle dokumentation, der er tilstrækkelig til at begrunde ansøgningen. Dokumentationen håndteres efter reglerne for behandling af personoplysninger.

Den indhentede dokumentation kan være en udtalelse fra en behandlende læge, terapeut eller anden sagkyndig med kendskab til det aktuelle handicap. Dokumentationen behøver ikke indeholde navnet på en diagnose, men gerne forslag til tilrettelæggelsesformer, der bidrager til at ligestille eleven.

Dokumentationen skal ikke indsendes sammen med ansøgningen om særlig eksamenstilrettelæggelse, idet studievejlederen ved fremsendelsen af ansøgningen attesterer, at den fornødne dokumentation foreligger.

Hvis handicappet alene er knyttet til læse- eller matematikvanskeligheder, vil studievejlederen overdrage sagen til en af skolens læse- eller matematikvejledere, som er bemyndiget til at udarbejde den fornødne dokumentation, foreslå passende tilrettelæggelsesformer og fremsende ansøgningsskemaet.

 

Specialpædagogisk støtte, SPS

Hvis der findes tekniske hjælpemidler, der kan bidrage til ligestillingen af den handicappede, kan studie­vejlederen i samarbejde med skolens SPS-sekretær søge om midler til anskaffelse af sådanne hjælpemidler.

Hvis eleven har behov en personlig hjælper eller støtteperson, overdrager studievejlederen sagen til skolens SPS-vejleder. SPS-vejlederen kan ansøge om midler til og ansætte en personlig hjælper, og det er SPS-vejlederen, der i samråd med eleven, definerer hjælperens konkrete opgaver.

Ansøgninger via SPS forudsætter elevens samtykke, og der kan blive stillet krav om yderligere udredning af ansøgerens behov for den søgte støtte.

I tilfælde af konstateret ordblindhed kan skolens læsevejledere via SPS og uden krav om yderligere udredning søge om it-rygsæk til eleven. It-rygsækken indeholder typisk computer, scanner og software til tekstgenkendelse og oplæsning.

 

Personlige hjælpemidler til eksamen

Hvis eleven ønsker at benytte et bevilget personligt hjælpemiddel til prøver, hvor dette hjælpemiddel ikke almindeligvis må benyttes, er det vigtigt, at vejlederen på ansøgningen om særlig tilrettelæggelse af eksamen attesterer, at hjælpemidlet anses for nødvendigt af hensyn til ligestillingen.

Det kan udløse krav om skærpet opsyn til eksamen, hvis et medbragt personligt hjælpemiddel kan benyttes til at opnå uretmæssig hjælp under prøven.

 

Tidsfrister

Ansøgninger om særlig tilrettelæggelse kan med fordel fremsendes til eksamens­planlæggerne, så snart behovet er erkendt og den nødvendige dokumentation foreligger.

Af hensyn til den praktiske planlægning af prøveperioden skal ansøgninger som hovedregel være eksamensplanlæggerne i hænde senest 2 måneder før den berørte prøve.

Ansøgning om særlig tilrettelæggelse af mundtlige prøver og eksaminer

Ansøgning om særlig tilrettelæggelse af skriftlige prøver og eksaminer

CYY03175

Bliv elev

Vi tilbyder et dynamisk studie- og ungdomsmiljø med en stribe frivillige eftermiddagsaktiviteter, der gør det muligt at dyrke dine interesser.

Læs mere