Særlig tilrettelæggelse af eksamen jf. Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Det er muligt at ansøge om særlig tilrettelæggelse af prøver og eksamen med henblik på ligebehandling af personer med handicaps jf. lov om forbud mod forskelsbehandling pga. handicap og bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser §19.

Særlig tilrettelæggelse af skriftlige prøver kan bevilges for en treårig periode. Særlig tilrettelæggelse af mundtlige prøver kan bevilges for et skoleår ad gangen.

En ansøgning om særlig eksamenstilrettelæggelse skal fremsendes til skolen via en af skolens vejledere. Der ansøges særskilt til skriftlige– og mundtlige prøver.

Ansøgningsprocedure:

En elev med behov for særlig tilrettelæggelse af eksamen skal altid kontakte sin studievejleder.

Studievejlederen skal indhente og behandle dokumentation, der er tilstrækkelig til at begrunde ansøgningen. Dokumentationen håndteres efter reglerne for behandling af personoplysninger.

Den indhentede dokumentation kan være en udtalelse fra en behandlende læge, terapeut eller anden sagkyndig med kendskab til det aktuelle handicap. Dokumentationen behøver ikke indeholde navnet på en diagnose, men gerne forslag til tilrettelæggelsesformer, der bidrager til at ligestille eleven.

Dokumentationen skal ikke indsendes sammen med ansøgningen om særlig eksamenstilrettelæggelse, idet studievejlederen ved fremsendelsen af ansøgningen attesterer, at den fornødne dokumentation foreligger.

Hvis handicappet alene er knyttet til læse- eller matematikvanskeligheder, vil studievejlederen overdrage sagen til en af skolens læse- eller matematikvejledere, som er bemyndiget til at udarbejde den fornødne dokumentation, foreslå passende tilrettelæggelsesformer og fremsende ansøgningsskemaet.

 

Specialpædagogisk støtte, SPS:

Hvis der findes tekniske hjælpemidler, der kan bidrage til ligestillingen af den handicappede, kan studie­vejlederen i samarbejde med skolens SPS-sekretær søge om midler til anskaffelse af sådanne hjælpemidler.

Hvis eleven har behov en personlig hjælper eller støtteperson, overdrager studievejlederen sagen til skolens SPS-vejleder. SPS-vejlederen kan ansøge om midler til og ansætte en personlig hjælper, og det er SPS-vejlederen, der i samråd med eleven, definerer hjælperens konkrete opgaver.

Ansøgninger via SPS forudsætter elevens samtykke, og der kan blive stillet krav om yderligere udredning af ansøgerens behov for den søgte støtte.

I tilfælde af konstateret ordblindhed kan skolens læsevejledere via SPS og uden krav om yderligere udredning søge om it-rygsæk til eleven. It-rygsækken indeholder typisk computer, scanner og software til tekstgenkendelse og oplæsning.

 

 

 

Personlige hjælpemidler til eksamen:

Hvis eleven ønsker at benytte et bevilget personligt hjælpemiddel til prøver, hvor dette hjælpemiddel ikke almindeligvis må benyttes, er det vigtigt, at vejlederen på ansøgningen om særlig tilrettelæggelse af eksamen attesterer, at hjælpemidlet anses for nødvendigt af hensyn til ligestillingen.

Det kan udløse krav om skærpet opsyn til eksamen, hvis et medbragt personligt hjælpemiddel kan benyttes til at opnå uretmæssig hjælp under prøven.

 

Tidsfrister:

Ansøgninger om særlig tilrettelæggelse kan med fordel fremsendes til eksamensplanlæggerne, så snart behovet er erkendt og den nødvendige dokumentation foreligger.

Af hensyn til den praktiske planlægning af prøveperioden skal ansøgninger som hovedregel være eksamensplanlæggerne i hænde senest 2 måneder før den berørte prøve.

Ansøgning om særlig tilrettelæggelse af mundtlige prøver og eksaminer

Ansøgning om særlig tilrettelæggelse af skriftlige prøver og eksaminer