Regler for skriftlige prøver ved Rødovre Gymnasium

Afvikling af terminsprøver, årsprøver og skriftlige eksaminer

Fra 2016 afvikles en række skriftlige eksamener digitalt via Netprøver.dk. På RG har vi valgt, at resten af de skriftlige eksamensbesvarelser fra 2017 skal afleveres i Lectio. For at træne den digitale eksamensform, har vi valgt, at også alle års- og terminsprøver skal afvikles via Lectio (på nær eventuelle generalprøver i Netprøver, der afvikles som erstatning for en terminsprøve)

Alle prøvebesvarelser skal med mindre andet fremgå tydeligt at opgaveteksten afleveres i PDF-format, og alle sider i PDF-filen skal have et udfyldt sidehoved. Besvarelser, der hører til prøvedele uden hjælpemidler, skal afleveres håndskrevne på papir; og du skal selv have blyant eller kugle­pen med. Vi anbefaler, at du også medbringer en printer, hvis du ønsker at kunne printe den elektronisk opgavetekst – eller ønsker at printe din besvarelse mhp. korrekturlæsning på papir.

For yderligere detaljer – se længere nede.

 

Den praktiske afvikling af skriftlige stedprøver:

På din Lectio-forside står der, hvornår prøverne foregår og ofte også hvor. De fleste skriftlige prøver foregår i hallen, enkelte i aulaen og nogle i lokale 19. Orientér dig på opslag og i teksten til eksamensaktiviteten. Du må gerne parkere i skolegården under de skriftlige prøver, men undgå at blokere indkørslen til skolegården.

Du skal møde rettidigt, hvilket for alle prøver betyder 30min før prøvernes officielle starttids­punkt. Der foretages fraværsregistrering fra 15min før prøvens officielle starttidspunkt. Dørene til prøvelokalerne lukkes, når fraværsregisteringen begynder. Senere adgang til prøvelokalerne kan kun opnås efter særlig tilladelse fra Rektor.

For de fleste prøver betyder rettidigt altså, at du skal møde allersenest kl. 8:30, så du har tid til at finde det lokale og den plads, hvor dit navne­skilt ligger. Ved musik-eksamen er mødetiden dog kl. 7:40 eller evt. kl. 12:40 (til terminsprøver eventuelt først 8:30).

Når fraværsregistreringen begynder, skal du sidde på din plads, være færdig med at stille computer og evt. printer op, lægge alle hjælpemidler frem og have fjernet alle tasker fra bordet.

Hvis du bliver forhindret i at møde rettidigt, skal du – hvis det er muligt – ringe besked til kontoret, så snart du kender til forsinkelsen. Så snart du ankommer til skolen, skal du henvende dig til rektor eller den eksamensansvarlige pædagogiske leder. Der tages i hvert tilfælde stilling til, om du kan få adgang til prøvelokalet og få åbnet for download af opgaveteksten.

Ved sygdom skal du ringe besked til kontoret og kontakte din læge, for at få lavet en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal afleveres til skolen, og du vil senere blive indkaldt til sygeprøve. Bliver du dårlig eller syg under prøven, skal rektor eller en pædagogisk leder tilkaldes.

 

Ofte stillede spørgsmål om skriftlige stedprøver

Hvad skal jeg have med hjemmefra til en skriftlig stedprøve?

Til en skriftlig stedprøve skal du hjemmefra medbringe din egen computer og strømforsyning, høretelefoner, hvis du ønsker at benytte tekstoplæsningsprogrammer under prøven, samt en blyant eller kuglepen. Medbring også tilladte hjælpemidler, herunder fx lommeregner (inkl. friske batterier), passer, lineal, lærebøger, egne noter, rettede opgaver og evt. en printer, hvis du til eget brug ønsker at benytte udskrifter under prøven. Du må under prøven ikke benytte din telefon som lommeregner, musikafspiller eller til ordbogsopslag, men du må gerne medbringe fx en tablet eller yderligere en computer til de formål. Det er også en god ide, at medbringe madpakke og vand.

 

Hvis ansvar er det, at det tekniske udstyr virker?

Det er dit ansvar at huske det hele, at alt medbragt udstyr virker, at din computer kan gå på skolens trådløse netværk, at der er installeret de nødvendige programmer, og at du kan finde ud af at bruge dem. Vær omhyggelig, når du tjekker og pakker dine ting hjemmefra før en prøve. Kun hvis en computer bryder sammen under en prøven og kun i begrænset omfang kan skolen stille en erstatnings-pc til rådighed med Office-pakke, Adobe Reader og Maple.

 

Hvorfor skal jeg møde en halv time før prøvestart?

Til prøver med elektronisk opgaveudlevering, kan opgaverne først frigives til download fra Netprøver hhv. Lectio, når der er ført fravær. Vi kan først føre fravær, når alle er helt færdige med at stille computer op, pakke ud, har stillet taskerne ud til væggene og sidder på sin plads. Vi vurderer, at det tager et kvarters tid at stille op, pakke ud og finde på plads. Når der skal sidde over 200 personer i hallen, tager det tid, at foretage og indtaste fraværsoplysningerne. Vi vurderer, at det kan tage op til et kvarter. Ved at sætte en halv time af, regner vi med at dine prøver kan starte til tiden, og du får den fulde eksamenstid til rådighed til prøven.

 

Hvordan udleveres de opgaver, jeg skal besvare til prøven?

Opgaverne til de skriftlige stedprøver (opgaveformuleringer, tekster, bilag mm.) kan hentes digitalt via Netprøver.dk eller Lectio. Det udmeldes på prøvedagen, hvor dagens opgaver kan tilgås. Opgaver stillet til de skriftlige stedprøver kan kun tilgås via skolens netværk, så du skal logge på Studentnet med din adgangskode til skolens netværk og derefter på enten Lectio med din Lectiokode eller på Netprøver.dk med din UniLoginkode eller med NemId. Til skriftlige prøver i fagene Spansk efter forsøgsordningen, Musik, Engelsk, Matematik og Samfundsfag udleveres hele (eller dele af) prøveopgaverne på papir.

 

Hvad er det første jeg skal gøre, når jeg har modtaget prøveopgaven?

Orientér dig straks i det udleverede eller downloadede eksamensmateriale og dan dig et overblik over opgavens omfang, så du kan prioritere din tid. Opdager du fejl eller mangler i materialet, skal du straks kontakte vagterne og gøre opmærksom på den formodede fejl, så vagterne kan tilkalde den eksamensansvarlige leder. Vær opmærksom på, at hvis der er valgfrihed mellem delopgaver, skal du kun aflevere besvarelse af den valgte opgave. Afleverer du besvarelser af mere end én af de valgfri opgaver, bliver kun den, der står først i den oploadede afleveringsfil bedømt.

 

Hvordan foregår en todelt prøve – med og uden hjælpemidler?

Ved delte prøver (første time uden hjælpemidler) i spansk under forsøgsordningen, musik, matematik og engelsk (første time uden hjælpemidler) udleveres begge delopgaver ved prøvens start. I den første time skal computeren være udenfor anvendelse den først time (til musik må den bruges som musikafspiller, men ikke andet). Andre hjælpemidler skal være placeret på gulvet ved forreste bordben i gangarealet eller for musik på gangen udenfor lokalet. Du må gerne starte på anden delprøve før tid, men stadig uden hjælpemidler. Du må først tage dine hjælpemidler frem, når alle har afleveret første delprøve og den eksamensansvarlige giver besked om det.

Ved delt prøve (første time med fælles forberedelse) i samfundsfag udleveres første delprøve ved prøvens start og eleverne i prøvelokalet må den første time samles i grupper og diskuterer det udleverede materiale. Efter den første time, skal alle finde egen plads, hvorefter anden delprøve udleveres og de almindelige regler for skriftlige prøver med hjælpemidler træder i kraft for resten af prøvetiden.

 

Hvilken kommunikation og hvilke hjælpemidler er tilladt under prøven?

Under prøven må du kun kommunikere med eksamensvagterne, de eksamensansvarlige ledere og eventuelt de it-ansvarlige teknikere. Eneste undtagelse er den første time af den skriftlige prøve i samfundsfag, hvor det er tilladt at diskutere materialet udleveret til første delprøve med de øvrige prøvedeltagere i prøvelokalet.

Du må under prøven kun bruge internettet til at hente tilladte hjælpemidler, herunder konkret afgrænset materiale, som du på skolens foranledning har anvendt i forbindelse med undervisningen. Du skal selv vide, hvad der i de konkrete fag forstås ved tilladte hjælpemidler. Spørg din lærer før prøven.

Til prøver med hjælpemidler er det typisk tilladt at benytte ordbøger (også online), men ikke oversættelsesprogrammer (heller ikke off-line), grammatik (også online),  i-bøger og egne i-noter, databog, regnemaskine, CAS-værktøj (typisk Maple), passer, lineal, funktionspapir, din lærers tavlefiler og konkrete materialer, som din lærer i forbindelse med undervisningen har uploadet til dit hold i Lectio eller Google og egne tidligere rettede opgaver. Husk dog, at du kun må benytte dele af egne tidligere rettede opgavebesvarelser i din prøvebesvarelse, hvis de anvendte dele angives i citationstegn og med kildeangivelse – ellers anses de anvendte dele som plagiat.

Søgemaskiner (Google, Wikipedia o.lign.) og diverse opgaveportaler er normalt ikke tilladte hjælpemidler – heller ikke selvom du evt. har brugt dem i den daglige undervisning. (Eksamener, der afvikles under forsøgsordninger, kan være undtaget. Hvis du ikke udtrykkeligt har fået at vide, at din eksamen er under en forsøgsordning, så er den det ikke!)

Under prøver med hjælpemidler må du gerne høre musik fra downloadede playlister, hvis det ikke generer andre; men bemærk at musiktjenester på nettet ikke betragtes som tilladte hjælpemidler.

 

Må jeg forlade prøvelokalet under en skriftlig stedprøve?

Hvis du skal på toilettet eller ønsker at ryge eller trække frisk luft under prøven, skal du kontakte vagterne ved håndsoprækning. Vær forberedt på, at der på visse tidspunkter kan være kø. Under prøven må du kun forlade og vende tilbage til prøvelokalet, hvis du ledsages af en vagt. Det er ikke tilladt at tale sammen i ryge- eller toiletkøen, heller ikke om andet end dagens prøve.

 

Hvilke formater, skal opgavebesvarelsen afleveres i?

Opgavebesvarelsen skal – med mindre andet tydeligt fremgår – afleveres i pdf-format. Bilag kan evt. afleveres i andre formater, hvis det ikke kan lade sig gøre at konvertere til pdf (fx lydfiler)

Vi anbefaler, at du afleverer opgaven i en samlet fil, hvis det er muligt, så censor kun skal hente en fil og ikke stykke din besvarelse sammen af flere dele.

 

Hvad gør jeg, hvis det er nødvendigt at lave dele af opgaven på papir?

Hvis der skal indgå håndskrevne dele i besvarelsen af opgaver med hjælpemidler, fx tegninger, skal disse scannes og indsættes i besvarelsen. Hvis du ønsker at få scannet et papir, skal du kontakte en vagt, som vil følge dig hen til en scanner i lokalet, hjælpe dig med at scanne papiret til en usb-nøgle, følge dig på plads. Du skal aflevere usb-nøglen til vagten, så snart du har kopieret de fremstillede billedfiler ind i din besvarelse.

 

Hvornår og hvordan skal besvarelsen afleveres?

Delprøver uden hjælpemidler skal afleveres på papir og i det udleverede omslag (tæller ikke med i det afleverede sideantal). Du skal udfylde omslaget med navn og holdoplysninger og underskrive tro og loveerklæringen.

Hvis det tydeligt fremgår, at besvarelsen skal skrives direkte i felter eller på tomme linjer i den udleverede opgavetekst (typisk for engelsk), skal besvarelsen afleveres skrevet på de udleverede papirer. Hvis opgaven uden hjælpemidler udleveres på samme papir, som delprøven med hjælpemidler (typisk for matematik), skal besvarelsen afleveres på skolens eksamenspapir.

Når prøvetiden for delprøven uden hjælpemidler nærmer sig sin slutning, skal du lægge besvarelsen klar til indsamling. Jo hurtigere indsamlingen kan afsluttes, jo hurtigere kan hjælpemidlerne tages i brug.

Delprøver med hjælpemidler skal uploades til Netprøver.dk eller Lectio i pdf-format. Opgaven og eventuelle bilag skal være uploadet, når prøvetiden udløber.

 

Hvornår kan jeg være sikker på, at min besvarelse er registeret som afleveret?

Når en fil er uploadet, kan du åbne den uploadede fil, før du indsender den. Vi anbefaler, at du benytter den mulighed, åbner filen og tjekker, at du har uploadet den rigtige fil. Når du har indsendt filen, modtager du en elektronisk kvittering. Den kvittering skal du lade stå på din computerskærm, række hånden op og tilkalde en vagt. Når vagten har set din kvittering på din computerskærm og tjekket i systemet, at din aflevering er modtaget, kan du betragte din eksamensaktivitet for afsluttet.

 

Hvornår må jeg forlade prøvelokalet og tage mine ting med hjem?

Alle i eksamenslokalet skal blive på plads det sidste kvarter før en prøves sluttidspunkt.

Det gælder både ved afslutning af delprøver, og hvis der i samme lokale foregår prøver med forskellig sluttid.

Når prøvetiden er udløbet, skal du blive siddende roligt og tavs på din plads, indtil alles besvarelser er uploadet og registreret som afleveret på Lectio eller Netprøver. Først når den eksamensansvarlige siger til, må du rejse dig og pakke sammen.

Er der prøver med forskellig sluttid i samme prøvelokale, skal det første hold forholde sig hensynsfuldt overfor dem, der stadig arbejder og forlade lokalet uden støj. De, der har længere tid, skal forholde sig i ro, mens det første hold afleverer og forlader lokalet.

Ønsker du at aflevere og forlade lokalet før prøvetidens udløb, kan du gøre det, men du må ikke tage din computer, opgavetekster, kladder og andet til prøven hørende med ud, før prøvetiden er udløbet. Du har ikke ret til at rode din taske igennem for at finde og medtage din telefon. Når prøvetiden er udløbet og du skal hente dine ting, skal du vente uden for prøvelokalet, indtil dørene bliver åbnet. Vis hensyn og hold støjniveauet nede i ventetiden.

Inden du forlader lokalet, skal du have fjernet alt affald fra din plads!

Hvis du har haft en printer med og skal bruge den igen til senere prøver, er der mulighed for, at du på eget ansvar kan få den opbevaret i et aflåst lokale. Spørg vagterne hvor.

 

[instagram-feed]