Eksamensregler ved Rødovre Gymnasium

Her følger en række vigtige informationer, du bør huske i forbindelse med eksamen.
Det allervigtigste er at du møder velforberedt, i god tid og medbringer alle de hjælpemidler du for brug for.

Prøveplan på Lectio

Din personlige eksamensplan med eksaminer og årsprøver, som du skal deltage i, vil komme til at stå på forsiden af Lectio. Vi forbeholder os ret til at ændre i planen indtil 5 dage før en eksamination. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret om prøveplanen og evt. ændringer. Ved ændringer med mindre end 5 dages varsel, vil vi kontakte dig direkte. Udeblivelse fra en prøve kan medføre, at du mister retten til at gå til eksamen. (Bemærk for visse årsprøver laves en plan på det enkelte hold, som ikke bliver lagt på forsiden).

Ved 24 timers forberedelse

Du skal huske at ved 24 timers forberedelse, trækkes spørgsmålene på rektors kontor kl. 8:00 eller kl. 12:00. Der er tale om minimum 24 timers forberedelse, så hvis du fx. skal til eksamen kl. 11:00 skal du trække spørgsmålet på rektors kontor dagen før kl. 8:00.

Sygdom før eksamens påbegyndelse ved årsprøve/eksamen

Ved sygdom i eksamensperioden skal du straks ringe til skolens kontor (tlf.: 45 11 53 00) og give besked om, hvor længe du er syg, og hvilke prøver du ikke kan deltage i; samtidig skal du gå til lægen og få en lægeerklæring, som dækker hele sygdomsperioden. Lægeerklæringen skal afleveres på kontoret. Du skal selv betale erklæringen.

Sygdom efter eksamens påbegyndelse ved årsprøve/eksamen

Når eksamen er påbegyndt skal der gives en bedømmelse(karakter) jvf. §11. Derfor skal du gennemføre eksamen, så der forelægger et bedømmelsesgrundlag enten i form af et skriftlig produkt eller en mundtlig fremlæggelse. Ved akut opstået sygdom under eksaminationen, skal du kontakte eksamensvagten/gangvagten, som derefter vil kontakte ledelsen, som afgør, hvad der skal ske i den konkrete situation. Hvis eksaminationen afbrydes pga. sygdom skal sygdommen efterfølgende dokumenteres af en lægeerklæring. Afbrydelse af eksaminationen uden at følge den ovenfor skrevne procedure opfattes som et brud på skolens ordensregler og vil medføre sanktioner i forhold til fremtidige eksamener.

Særlige regler til ansøgning om anderledes eksamensafvikling

Kan det fx. være: særlige tilfælde kan en elev tilbydes eksamensforhold, der afviger fra det normale. For eksempel kan elever med dokumenteret ordblindhed tilbydes forlænget tid til skriftlige- og mundtlige prøver. Andre forhold kan efter en konkret vurdering give anledning til særlig afvikling af eksamen. Regler og vilkår vedrørende særlig tilrettelæggelse af eksamen kan findes her.

Fagbekendtgørelserne og hjælpemidler

Faglæreren gennemgår inden terminsprøve / eksamen / årsprøve alle forhold omkring afvikling af prøven, herunder informationer om eksaminationsreglerne og bedømmelseskriterierne i det enkelte fag. Derefter påhviler det eleven / eksaminanden at vide, om der er begrænsninger i hvilke hjælpemidler, der må bruges under en prøve og i øvrigt selv at medbringe alt (opslagsværker, formelsamlinger, ordbøger, tegneredskaber -passer, vinkelmåler, trekantlineal- lommeregner – husk ekstra batterier, brugervejledning m.m.).

Elever må ikke deles om hjælpemidler, så du skal selv have alt med. SKOLEN UDLÅNER IKKE HJÆLPEMIDLER i forbindelse med afviklingen af terminsprøver, årsprøver eller eksamen. Det er dit EGET ANSVAR, at du har de rigtige hjælpemidler. For alle eksaminer / prøver gælder, at det er forbudt at benytte enhver form for kommunikation med omverdenen (mobil tlf. eller internet).

Hvis du er tvivl om, hvordan reglerne er i de enkelte fag, skal du spørge din faglærer eller en eksamensansvarlig. Du kan selv finde reglerne i fagbilagene her

Husk det er altid din lærer, der bestemmer, hvilke eksamensformer der benyttes; så derfor skal du under alle omstændigheder tale med din lærer inden eksamen, så du ved, hvad der forventes af dig.

Klageprocedure og generelle regler

De overordnede regler for eksamen og karaktergivning kan ses på følgende link.

Eksamensbekendtgørelsen  her

Karakterbekendtgørelse her

Hvis du skulle få brug for at klage, kan du både finde vejledning her eller her. Hvis du vælger at klage, skal du være opmærksom på, det kan ende med en lavere karakter.