CYY03242

Lovpligtig information

Lovpligtige informationer

Gennemførelsesstrategi

Formål
Formålet med gennemførelsesstrategien er at støtte den enkelte elev i at fuldføre gymnasiet, og give den enkelte mulighed for at bruge sit faglige potentiale fuldt ud.

Strategien skal også ses som skolens bidrag til den samfundsopgave det er, at sikre flest muligt en ungdoms­uddannelse og gode muligheder for videre uddannelse.

Mål

Målet er at de elever, der har potentialet til at blive studenter, opnår en studentereksamen. Hvis elever pas­ser bedre til en anden ungdomsuddannelse, vejledes de videre til Ungdommens Ud­dan­nelsesvejledning.

Indsatser

Indsatserne skal være tidlige, tydelige og tæt på den enkelte elev. Eleven skal fra skolestart opnå et tilhørsforhold til klassen og skolen. Det sikres gennem:

  • At der knyttes en studievejleder til hver klasse. Studievejlederen følger klassen i alle tre år.
  • At hver studieretning har to studieretningskoordinatorer med ansvar for arbejdet med studiemiljø, koordinering af studieplaner og elevernes kompetenceudvikling.
  • Indsatser, der øger elevernes trivsel og tilknytning til skolen i form af arrangementer af såvel faglig som social karakter, f.eks. fællessamlinger og studiecafeer, musical og musikcafeer, master classes og frivillig idræt.
  • Arbejde med klasseledelse, klassernes studiekompetencer og klassen som læringsfællesskab.
  • Fokus på pædagogik, som fremmer motivation og indlæring, fx innovation, læringsstile, cooperative learning og relationskompetencer.
  • Arbejde med individuelle tiltag i forhold til enkelte elever i form af mentorordning, elevcoaching og fraværssamtaler.

Evaluering

Det evalueres, om der systematisk arbejdes med studiekompetencer, klasseledelse og trivsel, samt om den pædagogiske udvikling har fokus på motivation. For at sikre et velfungerende individuelt beredskab under­søges det, hvilke individuelle indsatser, der har været i forbindelse med en elev, der forlader gym­nasiet. I evalueringen af elevernes trivsel og det generelle studiemiljø inddrages undervisnings­miljø­vur­de­ringen (UMV).

Opdateret september 2015

Nøgletal

Gennemsnitlig studietid og fuldførelsesprocent

2013: 225. 85%

2014: 214. 84%

2015: 231. 85%

2016: 239. 81%

2017: 226. 79%

2018: 243. 86%

2019: XXX. XX%

 

Eksamensgennemsnit:

2012: 6,8

2013: 6,7

2014: 6,5

2015: 7,1

2016: 7,0

2017: 6,9

2018: 6,8

 

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse

Erhvervsakadamiuddannelser:

2014: 5,6%

2015: 7,8%

2016: 6,3%

2017: 4,4%

Professionsbachelorer:

2014: 22,9%

2015: 20,3%

2016:19,0%

2017: 20,4%


Akademisk bachelor:

2014: 38,3%

2015:40,7%

2016:44,3%

2017: 39,1%

Data er hentet herfra

Pædagogiske udviklingsprojekter

Helskole indsatser

Feedback

Feedback er et nationalt indsatområde som har været behandlet på ministeriets SIP- kurser. De sidste års undersøgelser peger på, at der arbejdes med mange former for feedback på Rødovre Gymnasium. Arbejdet med indsatsområdet skal skabe en fælles referenceramme, som gennem dialog i faggrupperne og afprøvning af forskellige former for feedback i løbet skoleåret skal opkvalificere og systematisere vores arbejde med feedback. Indsatområdet afsluttes med en vidensdelingsdag. Den Pædagogiske dag i foråret 2020 blev aflyst pga. nødundervisningen, og forventes derfor afholdt i dette skoleår (2021-2022), evt. i en ændret form. Alle forventes fortsat at afprøve en eller flere typer feedback inden for en af de fire kategorier:

1. Fokuseret, fastholdt og omsat feedback
2. Fokus på processen frem for produktet
3. Synliggøre mål og mening i fagene
4. Inddragelse af eleverne i feedbacken

Der afsættes ressourcer til arbejdet med feedback som en del af det sociale taksameter.

 

Fællesdrøftelse af Almendannelse

Som led i RG´s strategi er der nedsat en arbejdsgruppe som skal sætter rammerne for ”udvikling af fællesskaber og øvrige aktiviteter på RG”. I den forbindelse er almen dannelsesbegrebet blevet aktualiseret og diskuteret, og ønsket om en fælles drøftelse i organisationen er opstået. Der afsættes derfor i skoleåret 2021-22 tid til drøftelser og perspektiveringer af dannelsesbegrebet i forhold til Rødovre Gymnasium. Drøftelserne kan evt. føre til et senere egentlig indsatsområde.

 

Principper for god og tidsvarende undervisning

Som led i RG´s strategi er der nedsat en arbejdsgruppe som skal sætte rammerne for ”principper for god og tidsvarende undervisning”. Arbejdsgruppen er blevet forsinket pga. nødundervisningen under corona-nedlukningen og principperne forventes derfor først færdig i efteråret 2021.

 

Elevsamtaler

Elevsamtaler opfattes som en central del af feedbacken til eleverne og kan bruges både i forhold til elevens fagfaglige udvikling og elevens generelle udvikling som elev. Elevsamtaler har de sidste par skoleår været gennemført med stort udbytte af en række studieretningsteams. Samtalerne er foregået individuelt eller i mindre grupper, i eller uden for den almindelige undervisning og efter mere eller mindre fastlagte spørge- og samtalerammer. ­­Samtalerne i forbindelse med indsatsområdet kan tage udgangspunkt i et af de afprøvede koncepter, eller man kan udvikle nye koncepter på studieretningsniveau. Elevsamtalerne skal styrke den enkelte elevs udvikling gennem en forståelse for egen rolle i egen udvikling og i læringsfællesskabets dynamik. I skoleåret 2021-22 arrangeres et to-dagskursus om ”den gode elevsamtale” med Lotte Juul Lausen. Samtalerne bør i skoleåret 2021-22 tage udgangspunkt i Lotte Juuls koncept, men kan også efter aftale tage udgangspunkt i et af de afprøvede koncepter.

 

Den gode (ambitiøse) elev

I forlængelse af arbejdet med den gode elevsamtale og fokusset på elevernes og kollektivets rolle i læringsfællesskaberne afholdes i skoleåret 2021-22 en fællestime som optakt til en generel klasse/skole diskussion om emnet.

 

Projekter

Overgang fra folkeskole til gymnasium og samarbejde med lokale folkeskoler

I skoleåret 2021-22 fortsættes projektet ved at sætte fokus på den faglige overgang fra grundskolen til gymnasiet, blandt andet ved screening og ved tiltag, der støtter op om den enkelte elevs faglighed. Derudover skal der etableres samarbejder med lokale grundskoler, både for at opnå indsigt i elevernes forudsætninger, og for at kunne tilbyde forløb, der giver et fagfagligt indblik, og et indblik i de gymnasiale arbejdsformer. Der etableres særlige samarbejder med grundskoler i sprog, matematik og musik, hvor folkeskoleeleverne bliver tilbudt undervisningen på forskellige niveauer.

 

Digital dannelse

Vi fortsætter vores samarbejde med i IT-fællesskabet (Nærum). Målet er, at skolerne arbejder videre med de fire områder inden for digital dannelse: information, formidling, etik, deltagelse, og får lavet en overordnet ramme for en treårig progression. En sådan progressionsplan skal kunne indtænkes i skolens samlede progressionsplan.

Faggrupper og teams bliver derved i stand til at formulere og inddrage læringsmål for de fire områder inden for digital dannelse med fokus på elevernes kompetencer over tre år, hvad eleverne skal kunne, når de bliver studenter, samt udvikle en didaktik inden for fagene til at arbejde med de fire områder i den daglige undervisning.

 

Projekter med ekstern medfinansiering

Erasmus (forlænget pga. Covid-19)

Erasmus-projektet, som er støttet af EU, skal give vores elever innovativ og til dels erhvervsøkonomisk inspiration. Desuden bliver deres interkulturelle kompetencer opgraderet. Over to omgange har vi en udveksling med vores franske partnergymnasium, hvor de er heroppe og vi er dernede, begge i en uge. Før og i løbet af opholdene bliver eleverne i fællesskab sat til at designe startups ud fra et bæredygtigt perspektiv. Ekskursioner, inkursioner og oplæg om at designe et firma og om bæredygtighed. Det er primært de elever, som er involveret i udvekslingerne, der får udbytte. Derudover også visse af vores elever, som har hjulpet med at dele deres viden til både de franske og danske elever.

 

Erasmus, Lærerudveksling

Projektet som støttes af EU er samarbejd- og sparringsprojekt mellem undervisere på tværs af landegrænserne, med det formål at blive klogere på os selv og andre skoleformer. Projektet foregår på spansk og er et samarbejde mellem Gymnazium Ludka Pika i Tjekkiet, IES URBI i Spanien og Rødovre Gymnasium. Rødovre Gymnasium vil få besøg af lærere fra samarbejdsskolerne, hvor lærere og elever skal vise, hvordan det er at gå i skole på RG med særligt fokus på digitale undervisningsmidler samt elevinddragelse. Ligeledes skal et par lærere fra RG på besøg hos de andre skoler og få et indblik i deres skoleformer og særlige undervisningsfokus.

 

Styrkelse af 2. fremmedsprog (Tysk) (forlænget pga. Covid-19)

Formålet er at styrke elevernes sprogkompetencer i tysk gennem etablering af sprogcafé. Projektet støttes af UVM. For at imødekomme elevønsker om hjælp til udvikling af basal sprogbeherskelse, etableres der i sam­arbejde med tyskstuderende fra KU, sprogcaféer på forskellige faglige niveauer med forskellige tematiske fokuspunkter. Caféerne skal hjælpe eleverne til oparbejdelse af ordforråd og faste vendinger (chunks), så de kan begå sig i dagligdagssituationer. Caféerne er tænkt dynamiske med en synlig progression, så eleverne kan følge deres faglige udvikling, og derigennem bliver caféerne motiverende for den enkelte elev.

 

Styrkelse af 2. fremmedsprog (Spansk) (forlænget pga. Covid-19)

Formålet med projektet er at undersøge, hvorfor flere elever mister gejsten i forhold til 2. fremmedsprog, og om gejsten kan bibeholdes med en målrettet studiecafé. Projektet er støttet af UVM.
Vha. en spørgeskema til skolens spanskelever, er elevernes holdning til faget blevet undersøgt, og ønsket/behovet om/for regelmæssig studiecafe i spansk er blevet afdækket. Det generelle billede, der tegner sig ud fra spørgeskemaet er, at de fleste elever gerne vil deltage i en studiecafé og mener, at det kan styrke deres spanskkundskaber, men at de har svært ved at give studiecaféen prioritet i den daglige planlægning. Derfor afprøves en mere målrettet studiecafé med specifikt indhold, og som muligvis gøres obligatorisk for de elever, der melder sig til forsøgsordningen.

 

STEM-projekt

Rødovre Gymnasium står som projektansvarlige for et STEM-projekt under Region Hovedstaden, der løber frem til 2023. Overordnet har projektet som formål at udbrede kendeskab til, og skabe interesse for STEM-fagene hos de unge mennesker i regionen. RG’s projekt søger at opfylde målet gennem en eksplorativ tilgang til udvikling af relevante fagfaglig og tværfaglige materialer og forløb i fagene naturgeografi, matematik og samfundsfag. Derudover er projektet også åbent for involvering af andre naturvidenskabelige fag.

En vigtig del af projektet er at udviklingen sker samarbejde lokalt på Rødovre Gymnasium og med en række eksterne samarbejdspartnere, herunder gymnasier, universiteter, virksomheder og kommuner i regionen.

Karakterer og fravær

Karakterer for elever på Rødovre Gymnasium ifølge Undervisningsministeriets statistikker kan findes på uddannelsesstatistik.dk med kan også ses nedenfor.

RG’s karakterer for studenter

Kvalitetsikringssystem

Her kan du hente Rødovre Gymnasiums kvalitetsikringssytem.

Opdateret august 2018

Elevtrivselsundersøgelse

Her kan du hente de seneste elevtrivselsundersøgelser (ETU):

Elevtrivselsundersøgelse 2010

Elevtrivselsundersøgelse 2012

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2020 kan også findes her

Benchmarkanalyse

Seneste Benchmark analyse af Rødovre Gymnasium fra 2014

Benchmark 2014

CYY03175

Bliv elev

Vi tilbyder et dynamisk studie- og ungdomsmiljø med en stribe frivillige eftermiddagsaktiviteter, der gør det muligt at dyrke dine interesser.

Læs mere