Antimobbestrategi på RG

Formålet med antimobbestrategien på RG er generelt at forebygge mobning og at sikre en rettidig og systematisk opfølgning på mistanke eller indberetning om mobning.

Rødovre gymnasiums værdigrundlag har fokus på en god omgangstone, ligeværdighed, rummelighed og respekt for både fællesskabet og forskelligheder. Gennem fokus på vores værdigrundlag sættes derfor samtidigt indirekte fokus på at  forebygge mobning. Mobning opfattes som en overtrædelse af vores ordensreglers bestemmelse om,  at der skal udvises gensidig hensynstagen og hjælpsomhed på skolen, og mobning kan derfor sanktioneres efter bestemmelserne i ordensreglerne.

Personkonflikter er mobning når:

En eller flere personer systematisk og gentagne gange over længere tid udsætter en eller flere personer for en behandling, som opfattes personligt krænkende eller nedgørende.

Uenighed og modsatrettede interesser er en naturlig del af enhver gruppes dynamik, det er måden hvorpå disse interesser bliver varetaget der kan føre til personkonflikter og mobning. Konstruktiv og hensynsfuld ageren i interessemodsætningsforhold ses af skolen som en væsentlig del af gymnasiets demokratisk dannelsesideal, derfor er udgangspunktet for konfliktløsning altid dialog og mægling mellem de involverede parter. Uenigheder kan godt bestå, men skal behandles i en respektfuldt og ligeværdig tone.

For at forebygge mobning arbejder gymnasiet på

At der sættes fokus på værdigrundlaget i forbindelse med den generelle adfærd på skolen.

At introduktionen til 1. g´ere har fokus på gensidig tolerance og respekt, samt  at undgå mobning på de sociale medier.

At digital dannelse er en integreret del af undervisningen og ministeriets etiske kodeks for digital adfærd introduceres for alle elever.

At styrke fællesskabsfølelsen, og skabe stærkere sociale relationer gennem arbejdet med klasserumskultur og sociale arrangementer.

At bruge elevtrivselsundersøgelser (ETU) og APV ‘en som indikatorer på generel trivsel og dermed også mobning. Opfølgningsplanerne på ETU og APV anses derfor som en del af det forebyggende arbejde i forhold til trivsel, herunder mobning på skolen som helhed.

Hvis der skulle forekomme mobning eller mistanke om mobning gælder følgende retningslinjer

Ved mistanke om mobning eller henvendelser om mobning opfordres den vidende part kraftigt til at videregive sin viden til studievejleder, arbejdsmiljørepræsentant eller en ledelsesperson.

Enhver henvendelse til ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant eller studievejleder om mobning behandles fortroligt, og der skal iværksættes en undersøgelse af sagen, evt. ved at bringe sagen videre til ledelsen, som derefter overtager forpligtelsen.

De involverede parter, f.eks. elever, medarbejdere, klasser, studievejleder, klassens lærere, ledelse, forældre og politi vil blive inddraget i sagsbehandlingen alt efter dens indhold og omfang. Hvis eleverne er under 18 år, har skolen ret til at involvere forældrene.

Der tilstræbes en dialogorienteret sagsbehandling. Hvis mægling og dialog mellem de involverede parter ikke giver en tålelig situation, træder ordensreglernes sanktionsmulighed i gang.

Klagemuligheder

Hvis en elev eller ansat finder at skolen ikke har reagerer ordentligt i henhold til denne strategi  på indberetninger om mobning kan der klages til

Klageinstans Mod Mobning

Blommevej 40

8930 Randers NØ

klageinstans@dcum.dk

Endelig godkendt på bestyrelsesmødet  12.marts 2018