Pædagogiske udviklingsprojekter

Helskole projekter

Klasseledelse og lærer-elev-relationen

Klasseledelse og lærer-elev-relation har været et helskoleindsatsområde på Rødovre Gymnasium siden 2014. I april 2015 blev der sat fokus på indsatsområdet med et oplæg af Dorte Ågård omhandlende klasseledelse og lærer-elev-relationen. Indsatsen har sat fokus på lærernes muligheder for at lede klasserummet og elevernes læring gennem klare rammer og anerkendende og motiverende relationer. I skoleåret 2017-18 fortsættes arbejdet med ”klasseledelse og lærer-elev-relation” som helskoleindsats og udfoldelsen af indsatsområdet sker ved, at den enkelte lærer skal vælge i særlig grad at beskæftige sig med en af nedenstående delindsatser.

Kollegial sparring

I skoleåret 2017-18 vil der igen blive etableret kollegial sparring som en af de mulige delindsatser. Kollegial sparring har de sidste par år været gennemført med stort udbytte. Sparringen skal foregå i par eller grupper af 3, men der vil samtidig blive etableret grupper, hvor der i fællesskab arbejdes med værktøjer og metoder til observation og sparring. Arbejdet i disse grupper vil tage udgangspunkt i teorien vedrørende professio­nelle læringsfællesskaber, hvor der blandt andet vil blive fastlagt konkrete fokuspunkter for observation og sparring. Det er ikke et krav at man oplever problemer eller udfordringer i sin undervisning for at deltage i den kollegiale sparring.

Elevsamtaler/ Coaching samtaler

Som en anden delindsats vil der blive arbejdet med elevsamtaler/coaching-samtaler og elevmotivation. Elevsamtaler har de sidste par skoleår været gennemført med stort udbytte af en række studieretnings­teams. Samtalerne er foregået individuelt eller i mindre grupper, i eller uden for den almindelige under­visning og efter mere eller mindre fastlagte spørge- og samtalerammer.

Samtalerne, i forbindelse med indsatsområdet, kan tage udgangspunkt i et af de afprøvede koncepter, eller man kan udvikle nye koncepter på studieretningsniveau. Elevsamtalerne skal styrke den enkelte elevs udvikling gennem en forståelse for egen rolle i egen udvikling og i læringsfællesskabets dynamik.

Denne del af helskoleindsatsområdet peger også frem mod det øgede fokus på feedback i 2017-reformen.

Styrkelse af koordinatorfunktionen

I skoleåret 2017-18 vil der, udover ”klasseledelse og lærer-elev-relation”, blive sat fokus på udvikling og styrkelse af koordinatorfunktionen. Koordinatorfunktionen på Rødovre Gymnasium indeholder mange forskellige opgaver, lige fra klasselærerrollen til den faglige koordinering i tværfaglige samarbejder. I 2017- reformen er der krav om, at der for hver klasse udarbejdes en studieplan, som fastlægger samspillet mellem fag og forløb i den tre årige uddannelse. For at sikre en ensartede tilgang til studieplanen og koordinatorfunktionen vil der i skoleåret 2017-18 blive arbejdet med beskrivelsen af koordinatorfunktionen og der vil blive afholdt møder/kurser for koordinatorerne, i mødeafholdelse og studieplaner.

Pilotprojekter

Overgang fra folkeskole til gymnasium

Fra skoleåret 14-15 er der blevet arbejdet med overgangen fra grundskolen til gymnasiet. Vi har undersøgt overgangen ved hjælp af spørgeskemaer og interviews, og var ude på grundskoler for at gennemføre enkelte forløb.

I skoleåret 17-18 fortsættes projektet ved at sætte fokus på den faglige overgang fra grundskolen til gymnasiet, blandt andet ved screening og ved tiltag, der støtter op om den enkelte elevs faglighed. Derudover skal der etableres samarbejder med lokale grundskoler, både for at opnå indsigt i elevernes forudsætninger, og for at kunne tilbyde forløb der giver et fagfagligt indblik, og et indblik i de gymnasiale arbejdsformer. Der etableres særlige samarbejder med grundskoler i engelsk og matematik, hvor folkeskoleeleverne bliver tilbudt undervisningen som 9. klasses valgfag.

Innovation i studieretningerne

Fortsat fra tidligere skoleår.  Målet er at bruge erfaringerne fra de sidste års arbejde med innovation til at udvikle en innovationsmodel og en tre årig progressionsplan for udviklingen af elevernes innovative kompe­tencer. En sådan progressionsplan skal kunne indtænkes i en samlet kompetenceprogressionsplan for RG.

Faggrupper og teams bliver derved i stand til at formulere og inddrage læringsmål for elevernes innovative kompetencer over tre år, og udvikle en didaktik inden for fagene til at arbejde med de innovative kompetencer.

Digital dannelse

Fortsætter fra 2015-16 i samarbejde med i IT-fællesskabet (Nærum). Målet er, at skolerne arbejder videre med de fire områder inden for digital dannelse: information, formidling, etik, deltagelse, og får lavet en overordnet ramme for en treårig progression. En sådan progressionsplan skal kunne indtænkes i skolens samlede progressionsplan.

Faggrupper og teams bliver derved i stand til at formulere og inddrage læringsmål for de fire områder inden for digital dannelse med fokus på elevernes kompetencer over tre år, hvad eleverne skal kunne, når de bliver studenter, samt udvikle en didaktik inden for fagene til at arbejde med de fire områder i den daglige undervisning.

[instagram-feed]