Gennemførelsesstrategi

Formål
Formålet med gennemførelsesstrategien er at støtte den enkelte elev i at fuldføre gymnasiet, og give den enkelte mulighed for at bruge sit faglige potentiale fuldt ud.

Strategien skal også ses som skolens bidrag til den samfundsopgave det er, at sikre flest muligt en ungdoms­uddannelse og gode muligheder for videre uddannelse.

Mål

Målet er at de elever, der har potentialet til at blive studenter, opnår en studentereksamen. Hvis elever pas­ser bedre til en anden ungdomsuddannelse, vejledes de videre til Ungdommens Ud­dan­nelsesvejledning.

Indsatser

Indsatserne skal være tidlige, tydelige og tæt på den enkelte elev. Eleven skal fra skolestart opnå et tilhørsforhold til klassen og skolen. Det sikres gennem:

  • At der knyttes en studievejleder til hver klasse. Studievejlederen følger klassen i alle tre år.
  • At hver studieretning har to studieretningskoordinatorer med ansvar for arbejdet med studiemiljø, koordinering af studieplaner og elevernes kompetenceudvikling.
  • Indsatser, der øger elevernes trivsel og tilknytning til skolen i form af arrangementer af såvel faglig som social karakter, f.eks. fællessamlinger og studiecafeer, musical og musikcafeer, master classes og frivillig idræt.
  • Arbejde med klasseledelse, klassernes studiekompetencer og klassen som læringsfællesskab.
  • Fokus på pædagogik, som fremmer motivation og indlæring, fx innovation, læringsstile, cooperative learning og relationskompetencer.
  • Arbejde med individuelle tiltag i forhold til enkelte elever i form af mentorordning, elevcoaching og fraværssamtaler.

Evaluering

Det evalueres, om der systematisk arbejdes med studiekompetencer, klasseledelse og trivsel, samt om den pædagogiske udvikling har fokus på motivation. For at sikre et velfungerende individuelt beredskab under­søges det, hvilke individuelle indsatser, der har været i forbindelse med en elev, der forlader gym­nasiet. I evalueringen af elevernes trivsel og det generelle studiemiljø inddrages undervisnings­miljø­vur­de­ringen (UMV).

Opdateret september 2015